v

您的位置:VeryCD图书计算机与网络

图书资源事务区


《Visual Basic控件参考大全》扫描版[PDF]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  图书分类网络
  出版社人民邮电出版社
  发行时间2006年11月28日
  语言简体中文
 • 时间: 2013/09/28 19:51:30 发布 | 2013/10/03 07:09:19 更新
 • 分类: 图书  计算机与网络 

slholmes

精华资源: 762

全部资源: 762

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名Visual Basic控件参考大全
图书分类网络
资源格式PDF
版本扫描版
出版社人民邮电出版社
书号7115154104
发行时间2006年11月28日
地区大陆
语言简体中文
简介

IPB Image

评论处1楼有网盘链接


内容介绍:

 本书全面、系统地介绍了visual basic控件及其应用,包括visual basic标准控件、activex控件、自定义控件和第三方控件,是一本全面系统的控件参考大全。.
  本书通过大量的示例、典型实例帮助读者透彻理解visual basic控件及其应用。全书共分27章,分别介绍了visual basic控件的基础知识、文本编辑类控件、列表和视图类控件、选择类控件、工具栏和状态栏、滚动条类控件、图形图像类控件、对话框控件、进度条类控件、时间和日期类控件、数据连接控件、数据显示类控件、网格类控件、图表类控件、文件类控件、多媒体控件、网络通信类控件、internet类控件、第三方控件和用户自定义控件等。..
  本书配套光盘中提供了书中所有实例的源代码,所有源代码都经过精心调试,在windows xp下测试通过,能够正常运行。
  本书内容精练、实例丰富,是各级程序开发人员必备的参考书,也非常适合大中专院校师生学习参考。...

内容截图:

IPB Image目录

第1章 窗体与控件. 1
1.1 对象概述 2
1.1.1 对象的概念 2
1.1.2 “编辑器”设置 2
1.1.3 对象的属性 3
1.1.4 设置对象的属性 3
1.1.5 对象的事件 4
1.1.6 事件过程 4
1.1.7 对象方法 5
1.2 认识visual basic窗体 5
1.2.1 窗体的概念 5
1.2.2 窗体样式 5
1.2.3 窗体的结构 6
1.2.4 添加和删除窗体 7
1.3 窗体的属性 9
1.3.1 更换窗体的图标 9
1.3.2 隐藏窗体的标题栏 9
1.3.3 控制窗体的显示位置 10
1.3.4 修改窗体的大小 10
1.3.5 设置具有图像背景的窗体 11
.1.4 窗体的方法 11
1.4.1 加载和卸载窗体 11
1.4.2 窗体的显示与隐藏 13
1.4.3 将数据输出到窗体上 14
1.5 窗体的事件 14
1.5.1 click事件 14
1.5.2 dblclick事件 14
1.5.3 load事件 14
1.5.4 unload事件 14
1.6 窗体与控件 15
1.6.1 向窗体中添加控件 15
1.6.2 向窗体中添加多个控件 15
1.6.3 控件对齐 15
1.6.4 调整光标在控件上移动的先后顺序 17
1.6.5 调整控件在窗体上的前后顺序 17
1.6.6 删除及恢复误删除的控件 18
1.6.7 锁定控件 18
1.6.8 调整窗体内的网点 18
第2章 控件的通用属性、方法和事件 21
2.1 通用属性 22
2.1.1 alignment属性 22
2.1.2 appearance属性 23
2.1.3 backcolor和forecolor属性 24
2.1.4 borderstyle属性 25
2.1.5 caption属性 26
2.1.6 causesvalidation属性 27
2.1.7 container属性 27
2.1.8 databindings属性 28
2.1.9 datachanged属性 29
2.1.10 datafield属性 30
2.1.11 dataformat属性 31
2.1.12 datamember属性 31
2.1.13 datasource属性 32
2.1.14 dragicon属性 32
2.1.15 dragmode属性 33
2.1.16 enabled属性 34
2.1.17 font属性 35
2.1.18 fontbold属性 35
2.1.19 fontitalic属性 36
2.1.20 fontstrikethru属性 37
2.1.21 fontunderline属性 37
2.1.22 fontname属性 38
2.1.23 fontsize属性 38
2.1.24 height、width属性 39
2.1.25 helpcontextid属性 39
2.1.26 hwnd属性 40
2.1.27 index属性 40
2.1.28 left、top属性 41
2.1.29 mouseicon属性 41
2.1.30 mousepointer属性 42
2.1.31 name属性 43
2.1.32 object属性 43
2.1.33 oledragmode属性 44
2.1.34 oledropmode属性 45
2.1.35 parent属性 45
2.1.36 righttoleft属性 46
2.1.37 sellength、selstart、seltext属性 47
2.1.38 scaleheight属性 47
2.1.39 scalewidth属性 48
2.1.40 scaleleft属性 48
2.1.41 scaletop属性 49
2.1.42 scalemode属性 49
2.1.43 showtips属性 50
2.1.44 tabindex属性 51
2.1.45 tabstop属性 51
2.1.46 tag属性 52
2.1.47 tooltiptext属性 53
2.1.48 visible属性 53
2.1.49 whatsthishelpid属性 54
2.2 通用方法 55
2.2.1 drag方法 55
2.2.2 move方法 56
2.2.3 oledrag方法 57
2.2.4 refresh方法 57
2.2.5 setfocus方法 57
2.2.6 showwhatsthis方法 57
2.2.7 zorder方法 58
2.3 通用事件 59
2.3.1 change事件 59
2.3.2 click事件 60
2.3.3 dblclick事件 60
2.3.4 dragdrop事件 61
2.3.5 dragover事件 62
2.3.6 gotfocus事件 63
2.3.7 keydown、keyup事件 63
2.3.8 keypress事件 64
2.3.9 lostfocus事件 65
2.3.10 mousedown、mouseup事件 66
2.3.11 mousemove事件 67
2.3.12 olecompletedrag事件 68
2.3.13 oledragdrop事件 69
2.3.14 oledragover事件 70
2.3.15 olegivefeedback事件 71
2.3.16 olesetdata事件 71
2.3.17 olestartdrag事件 72
2.3.18 scroll事件 72
2.3.19 validate事件 73
第3章 控件数组 75
3.1 控件数组的创建 76
3.2 控件数组的应用 76
3.2.1 利用控件数组实现光标移动 76
3.2.2 利用控件数组输入数据 77
3.2.3 向窗体中动态添加控件 78
第4章 activex控件的添加 79
4.1 activex控件概述 80
4.2 activex控件的添加 80
第5章 基础控件 83
5.1 label控件 84
5.1.1 label控件的属性 84
5.1.2 label控件的方法 89
5.1.3 label控件的事件 92
5.2 commandbutton控件 94
5.2.1 commandbutton控件的属性 94
5.2.2 commandbutton控件的方法 99
5.2.3 commandbutton控件的事件 100
5.2.4 commandbutton控件的典型应用 101
第6章 文本编辑类控件 103
6.1 textbox控件 104
6.1.1 textbox控件的属性 104
6.1.2 textbox控件的方法 109
6.1.3 textbox控件的事件 110
6.2 maskedbox控件 111
6.2.1 maskedbox控件的属性 111
6.2.2 maskedbox控件的方法 116
6.2.3 maskedbox控件的事件 116
6.3 richtextbox控件 117
6.3.1 richtextbox控件的属性 117
6.3.2 richtextbox控件的方法 130
6.3.3 richtextbox控件的事件 136
6.3.4 richtextbox控件的典型应用 137
6.4 updown控件 138
6.4.1 updown控件的属性 138
6.4.2 updown控件的方法 143
6.4.3 updown控件的事件 143
第7章 列表/视图类控件 145
7.1 combobox控件 146
7.1.1 combobox控件的属性 146
7.1.2 combobox控件的方法 153
7.1.3 combobox控件的事件 155
7.1.4 combobox控件的典型应用 157
7.2 listbox控件 158
7.2.1 listbox控件的属性 158
7.2.2 listbox控件的方法 165
7.2.3 listbox控件的事件 167
7.2.4 listbox控件的典型应用 168
7.3 imagecombo控件 169
7.3.1 imagecombo控件的属性 169
7.3.2 imagecombo控件的comboitems集合 172
7.3.3 imagecombo控件的方法 174
7.3.4 imagecombo控件的事件 175
7.4 listview控件 175
7.4.1 listview控件的属性 175
7.4.2 listview控件的方法 197
7.4.3 listview控件的事件 199
7.5 treeview控件 202
7.5.1 treeview控件的属性 202
7.5.2 treeview控件的方法 215
7.5.3 treeview控件的事件 217
第8章 选择类控件 221
8.1 optionbutton控件 222
8.1.1 optionbutton控件的属性 222
8.1.2 optionbutton控件的方法 225
8.1.3 optionbutton控件的事件 225
8.1.4 optionbutton控件的典型应用 226
8.2 checkbox控件 227
8.2.1 checkbox控件的属性 227
8.2.2 checkbox控件的方法 229
8.2.3 checkbox控件的事件 229
8.2.4 checkbox控件的典型应用 230
第9章 工具栏、状态栏 233
9.1 imagelist控件 234
9.1.1 imagelist控件的属性 234
9.1.2 listimages集合 235
9.1.3 imagelist控件的方法 237
9.2 toolbar控件 238
9.2.1 toolbar控件的属性 239
9.2.2 toolbar控件的方法 244
9.2.3 toolbar控件的事件 247
9.2.4 toolbar控件的典型应用 248
9.3 statusbar控件 249
9.3.1 statusbar控件的属性 249
9.3.2 statusbar控件的panel对象 251
9.3.3 statusbar控件的panels集合 255
9.3.4 statusbar控件的方法 259
9.3.5 statusbar控件的事件 260
9.4 coolbar控件 262
9.4.1 coolbar控件的属性 262
9.4.2 coolbar控件的方法 267
9.4.3 coolbar控件的事件 267
第10章 滚动条类控件 271
10.1 hscrollbar控件 272
10.1.1 hscrollbar控件的属性 272
10.1.2 hscrollbar控件的方法 274
10.1.3 hscrollbar控件的事件 274
10.1.4 hscrollbar控件的典型应用 276
10.2 vscrollbar控件 276
10.2.1 vscrollbar控件的属性 276
10.2.2 vscrollbar控件的方法 277
10.2.3 vscrollbar控件的事件 277
10.2.4 vscrollbar控件的典型实例 277
10.3 flatscrollbar控件 278
10.3.1 flatscrollbar控件的属性 278
10.3.2 flatscrollbar控件的方法 282
10.3.3 flatscrollbar控件的事件 282
第11章 图形、图像类控件 285
11.1 shape控件 286
11.1.1 shape控件的属性 286
11.1.2 shape控件的方法 290
11.1.3 shape控件的典型应用 290
11.2 line控件 291
11.2.1 line控件的属性 291
11.2.2 line控件的方法 293
11.2.3 line控件的典型应用 293
11.3.. image控件 294
11.3.1 image控件的属性 294
11.3.2 image控件的方法 296
11.3.3 image控件的事件 296
11.3.4 image控件的典型应用 296
11.4 picturebox控件 297
11.4.1 picturebox控件的属性 297
11.4.2 picture对象 302
11.4.3 picturebox控件的方法 303
11.4.4 picturebox控件的事件 308
11.5 pictureclip控件 309
第12章 对话框控件 317
12.1.1 commondialog控件的属性 318
12.1.2 commondialog控件的方法 328
第13章 进度条类控件 331
13.1 progressbar控件 332
13.1.1 progressbar控件的属性 332
13.1.2 progressbar控件的方法 335
13.1.3 progressbar控件的事件 335
13.1.4 progressbar控件的典型应用 335
13.2 slider控件 336
13.2.1 slider控件的属性 336
13.2.2 slider控件的方法 341
13.2.3 slider控件的事件 342
13.2.4 slider控件的典型应用 343
第14章 时间/日期类控件 345
14.1 timer控件 346
14.1.1 timer控件的属性 346
14.1.2 timer控件的事件 347
14.1.3 timer控件的典型应用 347
14.2 datetimepicker控件 349
14.2.1 datetimepicker控件的属性 349
14.2.2 datetimepicker控件的方法 352
14.2.3 datetimepicker控件的事件 353
14.2.4 datetimepicker控件的典型应用 355
14.3 monthview控件 355
14.3.1 monthview控件的属性 355
14.3.2 monthview控件的方法 358
14.3.3 monthview控件的事件 359
第15章 框架类控件 361
15.1 frame控件 362
15.1.1 frame控件的属性 362
15.1.2 frame控件的方法 363
15.1.3 frame控件的事件 364
15.2 tabstrip控件 364
15.2.1 tabstrip控件的属性 364
15.2.2 tabstrip控件的tab对象 368
15.2.3 tabstrip控件的方法 370
15.2.4 tabstrip控件的事件 370
15.3 sstab控件 371
15.3.1 sstab控件的属性 371
15.3.2 sstab控件的方法 376
15.3.3 sstab控件的事件 376
第16章 数据连接类控件 379
16.1 data控件 380
16.1.1 data控件的属性 380
16.1.2 data控件的方法 384
16.1.3 data控件的事件 386
16.1.4 data控件的典型应用 388
16.2 ado控件 389
16.2.1 ado控件的属性 389
16.2.2 ado控件recordset对象的属性 400
16.2.3 ado控件recordset对象的方法 406
16.2.4 ado控件field对象的属性 417
16.2.5 ado控件field对象的方法 420
16.2.6 ado控件的方法 420
16.2.7 ado控件的事件 421
16.2.8 其他事件 423
16.2.9 ado控件的典型应用 424
16.3 rdo控件 425
16.3.1 rdo控件的属性 425
16.3.2 rdo控件的方法 428
16.3.3 rdo控件的事件 430
第17章 数据显示类控件 433
17.1 dbcombo控件 434
17.2 dblist控件 436
17.3 datacombo控件 437
17.3.1 datacombo控件的属性 437
17.3.2 datacombo控件的方法 447
17.3.3 datacombo控件的事件 447
17.3.4 datacombo控件的典型应用 450
17.4 datalist控件 453
17.4.1 datalist控件的属性 453
17.4.2 datalist控件的方法 455
17.4.3 datalist控件的事件 456
17.4.4 datalist控件的典型应用 456
17.5 datagrid控件 458
17.5.1 datagrid控件的属性 458
17.5.2 datagrid控件的column对象 466
17.5.3 datagrid控件的columns集合 474
17.5.4 datagrid控件的split对象 475
17.5.5 datagrid控件的splits集合 478
17.5.6 datagrid控件的方法 478
17.5.7 datagrid控件的事件 482
17.5.8 datagrid控件的典型应用 489
17.6 datarepeater控件 491
17.6.1 datarepeater控件的属性 496
17.6.2 datarepeater控件的repeaterbindings集合 500
17.6.3 datarepeater控件的方法 501
17.6.4 datarepeater控件的事件 501
第18章 网格类控件 505
18.1 mshflexgrid控件 506
18.1.1 mshflexgrid控件的属性 506
18.1.2 mshflexgrid控件的方法 522
18.1.3 mshflexgrid控件的事件 523
18.1.4 mshflexgrid控件的典型应用 524
18.2 msflexgrid控件 529
18.2.1 msflexgrid控件的属性 529
18.2.2 msflexgrid控件的方法 533
18.2.3 msflexgrid控件的事件 534
第19章 图表类控件 535
19.1 mschart控件 536
19.1.1 mschart控件的属性 538
19.1.2 mschart控件的backdrop对象 544
19.1.3 backdrop对象的fill对象 545
19.1.4 backdrop对象的fill对象的brush对象 545
19.1.5 backdrop对象的frame对象 547
19.1.6 backdrop对象的shadow对象 548
19.1.7 mschart控件的datagrid对象 549
19.1.8 mschart控件的footnote对象 555
19.1.9 mschart控件的plot对象 556
19.1.10 plot对象的axis对象 564
19.1.11 plot对象的axis对象的axisgrid对象 565
19.1.12 plot对象的axis对象的axisscale对象 565
19.1.13 plot对象的axis对象的axistitle对象 567
19.1.14 plot对象的axis对象的categoryscale对象 567
19.1.15 plot对象的axis对象的intersection对象 568
19.1.16 plot对象的axis对象的labels集合 569
19.1.17 plot对象的axis对象的pen对象 569
19.1.18 plot对象的axis对象的tick对象 571
19.1.19 plot对象的axis对象的valuescale对象 571
19.1.20 plot对象的plotbase对象 572
19.1.21 plot对象的seriescollection集合 572
19.1.22 plot对象的view3d对象 573
19.1.23 plot对象的wall对象 574
19.1.24 plot对象的weighting对象 575
19.1.25 mschart控件的title对象 576
19.2 mschart控件的方法 577
19.3 mschart控件的事件 578
19.4 图表的典型应用 583
19.4.1 图表分析产品价格 583
19.4.2 图表显示数据并打印 584
19.4.3 向图表中添加行和列标签 584
19.4.4 折线图分析商品的价格走势 585
19.4.5 饼图分析产品市场占有率 586
第20章 文件类控件 587
20.1 driverlistbox控件 588
20.1.1 driverlistbox控件的属性 588
20.1.2 driverlistbox控件的方法 590
20.1.3 driverlistbox控件的事件 590
20.2 dirlistbox控件 591
20.2.1 dirlistbox控件的属性 591
20.2.2 dirlistbox控件的方法 594
20.2.3 dirlistbox控件的事件 594
20.3 filelistbox控件 594
20.3.1 filelistbox控件的属性 594
20.3.2 filelistbox控件的方法 598
20.3.3 filelistbox控件的事件 598
20.4 综合应用 600
20.4.1 图片浏览器 600
20.4.2 检测磁盘的空间 601
第21章 多媒体类控件 603
21.1 mmcontrol控件 604
21.1.1 mmcontrol控件的属性 604
21.1.2 mmcontrol控件的方法 619
21.1.3 mmcontrol控件的事件 619
21.2 mediaplay控件 623
21.2.1 mediaplay控件的属性 623
21.2.2 mediaplay控件的方法 633
21.2.3 mediaplay控件的事件 638
21.3 动画控件(animation控件) 639
21.3.1 animation控件属性 639
21.3.2 animation控件的方法 641
21.3.3 animation控件的事件 643
第22章 网络通信类控件 645
22.1 winsock控件 646
22.1.1 winsock控件的属性 646
22.1.2 winsock控件的方法 652
22.1.3 winsock控件的事件 657
22.2 mscomm控件 662
22.2.1 mscomm控件的属性 662
22.2.2 mscomm控件的事件 679
第23章 internet类控件 681
23.1 webbrowser控件 682
23.1.1 webbrowser控件的属性 682
23.1.2 webbrowser控件的方法 683
23.1.3 webbrowser控件的事件 689
23.2 internet transfer控件 689
23.2.1 internet transfer控件的属性 689
23.2.2 internet transfer控件的方法 696
23.2.3 internet transfer控件的事件 700
23.3 mapisession控件 701
23.3.1 mapisession控件的属性 701
23.3.2 mapisession控件的方法 704
23.4 mapimessages控件 705
23.4.1 mapimessages控件的属性 705
23.4.2 mapimessages控件的方法 714
第24章 系统控件 719
24.1 sysinfo控件的属性 720
24.2 sysinfo控件的事件 722
24.3 sysinfo控件的典型应用 725
第25章 其他控件 727
25.1 agent控件 728
25.1.1 agent控件的属性 728
25.1.2 agent控件的事件 729
25.2 calendar控件 731
25.2.1 calendar控件的属性 732
25.2.2 calendar控件的方法 734
25.2.3 calendar控件的事件 735
25.3 shockwaveflash控件 736
25.3.1 shockwaveflash控件的属性 736
25.3.2 shockwaveflash控件的方法 738
25.4 ole容器控件 741
25.4.1 ole容器控件的属性 741
25.4.2 ole容器控件的方法 743
25.4.3 ole容器控件的事件 746
第26章 用户自定义控件 749
26.1 创建activex控件的方法和步骤 750
26.2 创建自定义控件 750
26.2.1 用户自定义时间控件 751
26.2.2 可播放gif动画的控件 757
26.2.3 可重复利用的导航栏菜单控件 757
26.2.4 设计浮动工具栏控件 757
第27章 第三方控件 759
27.1 ctlistbar控件 760
27.2 bse控件 764
27.3 vsmenu控件 766
27.4 ccrpprogressbar控件 770
27.5 ccrphotkey控件 773
27.6 activereport报表设计器 775
附录 visual basic控件索引 ...779

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有23网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。