v

您的位置:VeryCD游戏光盘版游戏

游戏资源事务区


《感染:双子疫苗》(Infected: The Twin Vaccine)[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  游戏类型AVG 冒险游戏
  发行时间2012年
  语言英文
 • 时间: 2013/01/28 09:47:20 发布 | 2013/01/28 10:06:37 更新
 • 分类: 游戏  光盘版游戏 

life_is_good

精华资源: 6571

全部资源: 7301

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名称感染:双子疫苗
英文名称Infected: The Twin Vaccine
游戏类型AVG 冒险游戏
资源格式光盘镜像
发行时间2012年
地区美国
语言英文
简介

IPB Image

游戏名称:感染:双子疫苗
英文名称:Infected: The Twin Vaccine
游戏类型:冒险解密类(AVG)游戏
游戏制作:Gogii Games
游戏发行:Bigfish
游戏平台:PC
发售时间:2012年
官方网站:http://www.gogiigames.com/games/infected-twin-vaccine-collectors-edition

游戏介绍

一种新型的病毒在牛津市迅速扩散,并迫使该城市进入高度警戒,并与外界隔离。该病毒的第一起发病报告来自年仅6岁的双胞胎姐妹:蒂凡尼·莫瑞斯和泰瑞莎·莫瑞斯。蒂凡尼已不幸因感染身亡,但泰瑞莎却康复出院,并被认为是找到解药的唯一关键。然而,在大规模疏散所引起的混乱场面中,泰瑞莎走失了。你必须返回这个已被废弃的牛津市,并赶在病毒向全球扩散前找到她。但是要小心……你并不是唯一一个回到这里的人。

配置要求

OS: Windows 7/Vista/XP
CPU: 2.0 GHz
RAM: 1 GB
DirectX: 9+
Hard Drive: 1.6 GB
Sound: Integrated Audio or better

游戏截图

IPB Image

IPB Image

IPB Image

代码
                                                        
                                       __¯¯¯¯¯___                                
                                     _¯          ¯¯_                            
                                  _¦¦¦             ¯¦¦_                          
                              _ _¦¦¯¦¦¦¦__           ¦¦¦_ _                      
                           __¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____   ̦ ̦¦ ¦__                  
                          ¦¦¦¦Ì¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦  ¦¦¦Ì¦¦¦                  
                 _ _ _  _ ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ̦¦ ¦¦¦                  
                ¯_ _¯_ ¯_ ¦¦¦ ¦¦¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ̦¦ ¦¦¦                  
                 _¯_  ¦  Ì¦¦¦ ¦¦¦¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  Ì¦¦ ¦¦¦¦  ¦              
                Ì¦  _¯ ¯_̦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦_¯ ¯_  _        
               _¯ ¦¦ ̦̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯   ¦¦¦¦Ì¦¦¦¦Ì¦Ì¦ ¦¦ ¯_      
              Ì¦ _¦¦Ì¦¯¯ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¯¯ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦ ¯¯Ì¦Ì¦_ ̦      
               ¦_¦¦¦ ¯¦_ ¦¦¯¯¯_¯¦¯        ¯¦¦¯¦¦¯¯    ¯¦¯¯_¯¯¯¦¦ _¦¯ ¦¦¦_¦      
                ¯¦¦¦¦_____     ¦Ì¦   ¦_   ̦  ¦        Ì¦¦¯ _¦ _____¦_¯¦¯        
             ¦___ ¯¯¦¦¯¯ _¦¦¦  Ì¦¦_   ¯   ¦   ̦   ¦   ¦ ¦ ¯ ¦¦_ ¯¯¦¦¯Ì¦_¯__   _¯_
           _¯ ___¯_ __¦¦¦¯¯     ¯_¯¯_   _¦¯    ¯__    _¯Ì¦  _ ¯¯¦¦__ _¯ ___ ¯_̦
         ¦¦ _¯__ ¯_ _¦¦¦¯ ___¦  Ì_¦¦_¯¯¯_        ¯¯¦_¯_¦_  ¦___ ¯¦¦¦_ _¯   ¯_ ¦¦
        _¦¦Ì¦   ¯ ¦Ì¦¦¦¦_   ¯¦¦  ¦¯¦¯¯¦¯¯¯¦____¯¯¯¦__¦¯¦¯ ¦¦¦   _¦¦¦¦¦_ ¦¯_ ̦̦_
      ¦_¦¦¦ ¯¦_  ¯  ¯¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¯  ¯¦_¯_ ¦¦Ì¦Ì ¦ ¦ _¯¦¦¯  ¯¦¦¦ _¦¦¦¦¦¯ ̦¯ _¦¯ ¦¦¦_¦
       ¯¦¦¦¦____¯¯¯_  ¯¯¯¯¦¦¦¦¯¦¦   ¯_¦Ì ¦ ¦ ¦Ì¦Ì¦_¦¯   ̦¯¦¦¦¦¯¯¦   _¯  ____¦¦¦¦¯
         ¯¯¦¦¯¯ _¦¦ ¦_¯_¦ _ ¯_¦¦¦ ¯¦_ ¯__¯_̦¦__¦¦¯ _¦¯ ¦¦¦¯¯      _¯¯¦¦_ ¯¯¦¦¯¯
            __¦¦¯¯  _¦  ¯¯_̦¯¦¦¦¦____  ¯¯¦¯¯¦¦¯¯  ____¯¯__¦¦¦__  ¯    ¯¯¦¦__    
           _¦¦¯    _ ¯¦¯  Ì¦_¯ ¯¯¦¦¯¯_¯¦¯__¦¦__  _¯_¯¯_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_   _¯   ¯¦¦_  
        _¦¦¦¦¦¦   ¯¦¦_   _¯coax/cph¦¦¦¯_¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¯  ¦¦¦¦¦¦¦¯¯_¦¦¦¦¦¦¦¯   ¦¦¦¦¦¦
       ̦¯ ¯¦¦¦¦¦_ _¦¦¯¯¯  _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦_ ̦¦¦¦¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦ _¦¦¦¦¦¯_  
        ¦_    ¯¯¯¦¦¦¦¯ ̦¯¯  Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯  Ì¦  
         ¯¯¦___¯ __  __¯ _¯_  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¯¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦     ¯¯¯¦¦¯  __¯  _¯  
         ¦_  ¯   ̦¦ __¦¦¦ ̦ ̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  _¦¦¦___   ¦¦ _¯¯    
          ¯¯¯¦¦_¦¦¯ _¦¦¦¦¦ ¯   ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦  _¯Ì¦      
          _¦¦¦¦¯¯¯  Ì¦¦¦¦¦¦    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦  ¯¦¯¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯¯¦¦_    
         ¦¦¯    ___  ¦¦¦¦¦¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯_ ¦¯¦ ¦ ¦Ì¦¦Ì¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¯ ̦¦¦  
        Ì¦¦¦  _¦¯¦¦¦_̦¦¦¦¦¦_̦¦¦¦¦¦ ¦¯¦¦ ¦ ¦ ¦ ¯¦¯ ¯¯¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ ̦̦_¯ ¦¦¦  
         ¯¦¦¦_  _̦¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¯¦      ¯¯¦¦¦¦¦¯¯  ¦_¯¯  _¦¦¯  
           ¯¯¦¦__ ¦¦¯   ¯¯¦¦¦¦¦¯¯ TEAM  ¯¯  ¯¯¯ ¯ ¯ JAGUAR   ¯¯¯ ¦ ̦  __¦¦¯¯    
        __¦¦__ ¯¦¦______________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦__¦¦¯ __¦¦__
      _¦¦¦¦¯¯¯¯                                                          ¯¯¯¯¦¦¦¦_
     ¦¯¦¦¦ _¦¯                                                            ¯¦_ ¦¦¦¯¦
      _¯¦¦                                                                    Ì¦¯_
     ¦  ¦¦                                                                    ¦¦  ¦
     ̦   ¯_                                                                _¯   ̦
     ̦     ¦              Infected_The_Twin_Vaccine-JAGUAR                      Ì¦
     ̦                                                                          Ì¦
     ¦                                                                            ¦
     ¦                                                                            ¦
     ̦     Release Date ....: 27-01-2013      Platform ........: ViSTA/7         ̦
     ¦      Company ........ : Big Fish        Files ...........: 44 x 50MB       ¦
     ¦      Format ..........: .bin            Language ........: ENGLISH         Ì
     ¦      Protection.......: none            Genre ...........: Adventure       ¦
     ¦                                                                            ¦
     ̦                                                                          Ì¦
     ¦¦     Shop URL .:http://www.bigfishgames.com                                Ì¦
     ¦                                                                            ¦
     ̦                                                                          Ì¦
     ̦                                                                           Ì
     ¦                                                                            ¦
     ¦                                                                            Ì
     ¦¦                                                                          Ì¦
     ̦     ¦                   ¯_         __         _¯                   ¦     ̦
     ¦¦   _¯                      ¦_    ¦¦_  _¦¦    _¦                      ¯_   ̦
     ¦  ¦¦                      _¯¯      ¯¯¦¦¯¯      ¯¯_                      ¦¦  ¦
     ̦_¦¦ ¯¯¦¦_                ¦     Installation     Ì                _¦¦¯¯ ̦_̦
      ¯___¦¦__ ¯¦_______________¯_ ____¦¦_¯__¦____¦¦_ _¯_______________¦¯ __¦¦___¯
      _¦¦¦¦¯¯¯¯                   ¯¯¯¦¦¦ _¦¦¦¦_ ¦¦¦¯¯¯                   ¯¯¯¯¦¦¦¦_
     ¦¯¦¦¦ _¦¯                       ¯¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦¦¯                       ¯¦_ ¦¦¦¯¦
      _¯¦¦                                                                    Ì¦¯_
     ¦  ¦¦                                                                    ¦¦  ¦
     ̦   ¯_                                                                _¯   ÌÌ
     ̦     ¦                 Unrar, Burn or Mount image,                  ¦     ̦
     ¦¦                                                                          Ì¦
     ¦                 Install game and copy over crack files to                 ̦
     ¦                   the installation directory then run the                  ¦
     Ì                             Game and enjoy!!                              Ì¦
     ¦                                                                          Ì¦¦
    Ì¦     ¦                                                              ¦     Ì̦
    Ì̦  _¯                     ¯_         __         _¯                   ¯_   Ì̦
    ¦¦ ¦¦                         ¦_    ¦¦_  _¦¦    _¦                       ¦¦  ¦¦
     ¦_¦¦                       _¯¯      ¯¯¦¦¯¯      ¯¯_                     ̦_¯ ¦
    ¦Ì¦¦¦ ¯¯¯¦¦_                ¦     Software Info    Ì                _¦¦¯¯¦¦¦_̦
     ¯¦___¦¦__ ¯¦_______________¯___¦¦¦ ¯¦¦¦¦¯ ¦¦¦___ _¯_______________¦¯___¦¦___¯¦
     ̦¦¦¦¦¯¯¯¯                   ¯¯¯¦¦¦ _¦¦¦¦_ ¦¦¦¯¯¯                   ¯¯¯¯¦¦¦¦Ì¦      
     ̦¦¦¦ _¦¯                       ¯¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦¦¯                       ¯¦_ ¦¦¦¯¦      
     ¦¦¯¦¦                                                                    Ì¦¯_Ì      
     ¦Ì                                                                         ̦¦      
      ¦    Search for a missing girl who holds the key to stopping a global       ¦      
     ̦    epidemic in Infected: The Twin Vaccine! A new breed of virus has       ̦      
     ̦    spread throughout the City of Oxford forcing the area to be            ¦¦      
      Ì¦   quarantined. The first reported case of the virus was found in         ̦      
      ¦    6 year old twin sisters Tiffany & Theresa Morrisey. Tiffany never      ¦      
      ¦    survived the infection but Theresa made a full recovery and is now     Ì      
     ̦    believed to be the key to finding a cure. In the chaos of a city-wide  ¦            
      Ì¦   evacuation, Theresa has gone missing. You must travel back to the      ¦            
      ¦    abandoned city of Oxford to find her before the virus spreads globally.¦¦            
     ̦    hough be weary...you're not the only one back in town.                Ì¦            
     ̦                                                                          ¦¦            
      Ì¦                                                                         ̦            
      ¦                                                                           ¦      
      ¦                                                                           ¦      
     ̦                                                                          Ì¦              
    ¦Ì                                                                           ̦            
    Ì¦¦  _¯                     ¯_         __         _¯                   ¯_   ̦¦            
    ¦Ì¦¦¦                         ¦_    ¦¦_  _¦¦    _¦                       ¦¦ ̦¦            
    Ì¦_¦¦                       _¯¯      ¯¯¦¦¯¯      ¯¯_                     ̦_¯Ì¦            
    ¦Ì¦¦¦ ¯¯¯¦¦_                ¦    Team Greetings    Ì                _¦¦¯¯¦¦¦_̦            
     ¯¯___¦¦__ ¯¦_______________¯__¦¦___¦¦¦___¦¦_¦___ _¯_______________¦¯___¦¦___¯¦            
    Ì¦_¦¦¦¦¯¯¯¯                   ¯¯¯¦¦¦ _¦¦¦¦_¯¦¦¦¯¯¯                   ¯¯¯¯¦¦¦¦_¦            
    Ì¦¯¦¦¦ _¦¯                       ¯¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦¦¯                       ¯¦_ ¦¦¦¯¦            
    Ì¦_¯¦¦                                                                    Ì¦¯_¦            
     ¦  ¦¦         RELOADED - lz0 - FLT - RAZOR1911 - WARG - VIMTO            ¦¦  ¦            
     ¯_  _¯_      TiNYiSO - GNSDOX - Unleashed - PROPHET - BAT - TNT        _¯   ¯            
       ¯¯   ¦     BACKLASH - ALiAS - ABSDOX - TE - HERiTAGE - RiTUEL       ¦  _¯¯_            
           ¦                                                               ¦     ̦            
         _¯                      ....SPECIAL GREETS....                     ¯_ __¯            
       ¦¦                                                                     ¦¦              
        ¦               ErES - SiMPLiFY - FAS - ABSTRAKT - VACE               ¦                
       ¦¯             rebOOk - DJiNN - OUTLAWS - CRUDE - COOLPHAT             ¯¦              
      _¦¦                                      -                              Ì¦_              
    ¦_¦¦¦ ¯¦_           And To Everyone Supporting The Dox Scene          _¦¯ ¦¦¦_¦            
     ¯¦¦¦¦____         _¯_                                   _¯_         ____¦¦¦¦¯            
       ¯¯¦¦¯¯ _¦¦__  _¦   ¯                             __¯ ¯_  ¦_  __¦¦_ ¯¯¦¦¯¯              
          __¦¦¯¯   ¯_ ¯¯_                              Ì¦¯¦ ¯ _¯¯  ¦¯¯ ¯¯¦¦__                  
         _¦¦¯    _  Ì¦  Ì¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¯¦ ¯Ì̦ ¯_¯  _    ¯¦¦_                
       ¦¦¦¦¦¦   ¯¦¦_¯  _¯¯  ¦¦ ¦¦¯¦_ ¦¦¯¦_ ¦¦ ¦¦ ¦¦¯¦_ ¦¦¯¦_ ¯¯¦   _¦¦¯   ¦¦¦¦¦¦              
         ¯¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¯¦¦  __ ¦¦ ¦¦_¦¦ ¦¦ __ ¦¦ ¦¦ ¦¦_¦¦ ¦¦_¦¯ ¯_̦ _¦¦¦ _¦¦¦¦¦¯                
            ¯¯¯¦¦¦¦¯Ì¦¦  ¦¦_¦¯ ¦¦ ¦¦ ¯¦_¦¦ ¦¦_¦¯ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦¯_  ¯¦¦¦¦¦¦¯                    
                  ¦¦¯ ̦    _ _______________________________¯ ¦ ¯_  ¯¯¦                      
                   ¯ ̦¯___¦¯¦_Ascii by: CoaXCable/CoolPHat (CPH) _¦¦¦¯                        
                     ̦¯ _  ¦¦ ¯¯________________________________¦¦¦¦                          
                      ¯¦¦_¯¦¦¦¦_ Nfo Update: 28/06/2011      __¦¦¦¦¯

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有58网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。