v

您的位置:VeryCD软件应用软件

软件资源事务区


《软件产品密钥备份和恢复工具》(Nuclear Coffee Recover Keys)v6.0.2.67 Multilingual x86|x64[压缩包]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2012年
  制作发行Nuclear Coffee.
  语言英文,多语言
 • 时间: 2012/11/06 12:41:40 发布 | 2012/11/07 07:19:56 更新
 • 分类: 软件  应用软件 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名软件产品密钥备份和恢复工具
英文名Nuclear Coffee Recover Keys
资源格式压缩包
版本v6.0.2.67 Multilingual x86|x64
发行时间2012年
制作发行Nuclear Coffee.
语言英文,多语言
简介

IPB Image


软件类型:应用软件-备份恢复
软件性质:免费破解软件
操作系统:Windows
应用平台:Winll
问题反馈: http://recover-keys.com/en/support.html
网站链接: http://recover-keys.com/en/product-key-finder.html
软件介绍:

Recover Keys Enterprise是一款用于备份和恢复计算机系统中安装的软件产品密匙的工具。
失去了微软视窗,微软Office,Nero的,和Adobe或Acronis产品你的产品密钥?或者,也许你的硬盘驱动器崩溃?也许你是重新安装您的操作系统,自然想用您购买的产品密钥,但不记得在哪里存放好?没什么可担心的,Recover Keys Enterprise可以找到并恢复3000及更多软件失去的产品密钥。此外追回产品密钥,该产品还可以翻查如用户名,公司,认证等注册信息。密钥或产品ID。

Nuclear Coffee Recover Keys Enterprise可以检索超过3000个以上的软件包,包括微软视窗,微软Office,Nero,Corel,Adobe产品的许可证密钥,Recover Keys Enterprise一旦启动,该产品将扫描您的本地计算机,注册表配置单元或整个网络恢复为安装的软件产品密钥操作系统。你可以备份产品密钥到文本,Excel,HTML等格式,或干脆打印出来。

IPB Image

资源更新列表


http://www.VeryCD.com/i/5190747/create/fol...postTime


IPB Image


IPB ImageProduct Key Finder. Restore lost keys

Have lost your product keys for Microsoft Windows, MS Office, Nero, Acronis and Adobe products? Or maybe your hard disc drive crashed? Maybe you are reinstalling your operating system and naturally would like to use the product keys you purchased but don't remember where you store it?

Nothing to worry about, with convenient product key finder called Recover Keys, you can find and recover lost product keys for more than 3000+ software packages. Additionally to recovering product keys, this product key finder will also retrieve other registration info such as username, company, auth. Key or product ID. The product key finder currently can retrieve license keys for more than 3000+ software packages, including MS Windows, MS Office, Nero, Adobe products, Corel Draw, etc. To see a full list of supported software, please check this page.

Once launched, this product key finder will scan your local computer, another operating system on your PC, registry hive or the entire network to recover product keys for the software installed. You can backup product keys to a text, Excel, html and other formats, or simply print it.代码
             _____-----_________                  _______-----_____
        _----      __           ------_____                __      ----_
      /              ------___             ----______------             \
     /                 ----        ________----      ----                \
    (_____         /\_ ___        ________          ___________      _____)
    /     \_____  /   |   \_______\_____  \ ________\_   _____/ ____/     \
   /(\    /____ \/    ~    \_  __ \/   |   \\___   / |    __)_ /    \    /)\
   \  \__/|  |_> >    Y    /|  | \/    |    \/    /  |        \   |  \__/  /
   /\     |   __/ \___|_  / |__|  \_______  /_____ \/_______  /___|  /    /\
/\_/   \_|__||    |    \/                \/      \/       |\/  |  \/_/   \_/\
|         \   |    O   /\_ ___         .____    .____      O    |   /        |
|_________ |  |    |  /   |   \   ____ |    |   |    |     |    |  |____ ____|
(_( |(_)_) |  |    O /    ~    \_/ __ \|    |   |    |     O    |  |(_(_)| )_)
(_)\|(_)_)_/  |    | \    Y    /\  ___/|    |___|    |___  |    |  \(_(_)|/(_)
)            /    O  \___|_  /  \___  >_______ \_______ \ O    \            (
(____________/    ÚÁ¿       \/       \/        \/       \/ÚÁ¿    \____________)
ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
³ ±±²²²ÛÛÛÛÛ²²²±±          pHrOzEn - HeLL  pReSeNtS           ±±²²²ÛÛÛÛÛ²²²±± ³
ÔÍÍÍÑÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÑÍÍ;
þ þ³°³                                                                 ³°³þ þ
  þ ÃÍÅÍ       Nuclear Coffee Recover Keys v6.0.2.67 Multilingual      ÍÅÍ´ þ
þ  ³±³                                                                 ³±³  þ
ÚÑÍÄÏÍÏÍÍÄÄÄÍÍÄÄÄÄÄÍÍÍÄÄÍÍÍÄÄÄÍÄÄÍÄÍÍÄúúú   úúúÄÍÄÍÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÍÑÄÄÍÍÄÄÄÍÍÏÍÏÄÍÑ¿
³³              O                                             O              ³³
³O ÚÄÍÄÍÍÄÄÍÍÄÍÍÏÍÍÄÄÍÍÍÍÄÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÄúúúúúúúúÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÍÄÄÍÍÍÍÏÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÍÄ¿ O³
³³ ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±        tHe sToRy gOeS lIkE tHiS         ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³ ³³
³O ÃÄÍÍÍÍÄÄÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÍÄÍÍÄÄÄÍÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÍÍÍÍÍÄÄÍÍÄÍÍÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÍÍÍÍ´ O³
³³ ³      rElEaSe tYpE : pAtCh [X]  sErIaL [ ]  kEyGeN [ ]  oThEr [ ]      ³ ³³
³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
³³ ÀÍÍÄÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍ¿ÚÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÄÍÍÙ ³³
³O ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ O³
³³ ³ rElEaSe dAtE : 05/11/2012            dIsKs  : [xx/02]                 ³ ³³
³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
³³ ³ OS pLaTfOrM  : WinAll                                                 ³ ³³
³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
³³ ³ pRoGrAm tYpE : Application                                            ³ ³³
³O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ O³
³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³³
³O ³ cRaCkEr : kant_krack                 tEsTeR : tEaM pHrOzEn-HeLL       ³  ³
³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³O ³ tItLe   : Nuclear Coffee Recover Keys v6.0.2.67 Multilingual          ³  ³
³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³O ³ uRl     : http://www.yahoo.com                                        ³  ³
³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³O ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
³³ ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
³O ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±          aBoUt yOuR nEw leEtCh          ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
³³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Recover Keys is a simple yet comprehensive Windows application        ³  ³
³  ³ designed to safeguard activation keys for software products           ³  ³
³  ³ installed on your local or remote network computers in the event      ³  ³
³  ³ of a system or hard disk crash.                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Losing activation keys is a time consuming and expensive experience.  ³  ³
³  ³ In such case you would have to contact the developers of each         ³  ³
³  ³ program or even purchase entirely new versions of all software.       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Now you can protect yourself and backup your keys! Recover Keys       ³  ³
³  ³ quickly analyzes your system for over 3500+ software programs and     ³  ³
³  ³ produces a list of software activation keys. Then you can save,       ³  ³
³  ³ backup, print, or export (Word, Excel, PDF, HTML, CSV, XML) the       ³  ³
³  ³ license information. Due to friendly interface and solid amounts      ³  ³
³  ³ of options, Recover Keys can used both by professionals and           ³  ³
³  ³ inexperienced users.                                                  ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Multilingual: ENG .FR .DE .IT .NL .PT .ES .NO .SE .DK                 ³  ³
³  ³               .CZ .PL .HU .GR .TR .RU .UA .JP .CN .KR                 ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±           sO wHaT dO i dO nOw           ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ 1) Unpack and Install                                                 ³  ³
³  ³ 2) Place our patch into the installed directory.                      ³  ³
³  ³ 3) Run the patch and register with "TPHR0ZEN-6082-7064-HELL"          ³  ³
³  ³ 4) That's all - Enjoy!                                                ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³     MD5(patch.exe)=2960BC9FF27D1D2258C03045FB0B576D                   ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±            pHrOzEn-HeLL nEwS            ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Born January 2002, PH is still alive!                                 ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                    ³  ³
³  ³ ³ Wanna join tEaM pHrOzEn-HeLL ? ³                                    ³  ³
³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                    ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³  We are looking for:                                                  ³  ³
³  ³   + Crackers [Any OS]                                                 ³  ³
³  ³      (Able to crack on their own)                                     ³  ³
³  ³   + Suppliers                                                         ³  ³
³  ³      (Retail Software and/or other stuff)                             ³  ³
³  ³   + Bouncer/Shell suppliers                                           ³  ³
³  ³      (Legit ones, used for legal purpose only)                        ³  ³
³  ³   + Skilled Unpackers                                                 ³  ³
³  ³      (Able to defeat latest software protections)                     ³  ³
³  ³   + Talented Coders                                                   ³  ³
³  ³      (Able to code useful tools/scripts)                              ³  ³
³  ³   + Game Trainers                                                     ³  ³
³  ³      (Coding trainers for actual games)                               ³  ³
³  ³   + Gfx-artists                                                       ³  ³
³  ³   + Anything else that might interest/help us :)                      ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³  We do *NOT* need:                                                    ³  ³
³  ³   - Carders                                                           ³  ³
³  ³   - Couriers                                                          ³  ³
³  ³   - Insecure Sites                                                    ³  ³
³  ³   - Dumb Retards & Lamers of any kind                                 ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                 ³  ³
³  ³ ³ Want us as affil? ³                                                 ³  ³
³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                 ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³  SiteOps who want to affil with tEaM pHrOzEn-HeLL                     ³  ³
³  ³  are always welcome to contact us for apply.                          ³  ³
³  ³  (Legit sites only!)                                                  ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                 ³  ³
³  ³ ³ How to contact us ³                                                 ³  ³
³  ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                 ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³  Drop us a PM, try site msg or                                        ³  ³
³  ³  ask your local affils and traders                                    ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±           pHrOzEn-HeLL sHoUtz           ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ Greetz fly out to everyone in the scene                               ³  ³
³  ³ way too many to mention here...                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³  sUppLeX - FOSI - iNFECTED - CHiCNCREAM                               ³  ³
³  ³   ORiON - UCF - TMG - Lz0 - EAT - CORE                                ³  ³
³  ³  B2R - OMA - MOD - RSS - DoNE - Replica                               ³  ³
³  ³  ALiAS - CYGNUS - RELOADED - SiLENTGATE                               ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ ...anyway you all know who you are                                    ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ -> R.I.P. Sara/Squirrel (+ 12/12/2003)                                ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ :: Disclaimer // Legal Notice ::                                      ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ tEaM pHrOzEn-HeLL or any of its members can NOT                       ³  ³
³  ³ be held responsible for anything they release.                        ³  ³
³  ³ Use it at your own risk!                                              ³  ³
³  ³ The end-user may use our release for                                  ³  ³
³  ³ EVALUATION PURPOSES ONLY! and MUST DELETE                             ³  ³
³  ³ our release (incl. keygens/serials/cracks/etc)                        ³  ³
³  ³ after maximum of one day using/testing it.                            ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ³ So, if you like the software and/or want to                           ³  ³
³  ³ use it for commercial purpose(s) then please                          ³  ³
³  ³ support the author and BUY IT!!                                       ³  ³
³  ³                                                                       ³  ³
³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
³  ÚÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÙÀÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍÍÍÍÍ¿  ³
³  ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±             NFO Designed By             ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³  ³
³  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³
³  ÃÍÍÂÄÂÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍ´ c00ljim / Squirrel` ÃÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÍÂÄÂÍÍ´  ³
ÀÍÍÙ±±³ ÃÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÄÄÍÄÄÍÍÄúúúÄúúúÄúúúúÄÄÍÄÍÍÄÍÍ´ ³±±ÀÍÍÙ
ÚÍÍ¿±±³ ³ ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±±  lAsT uPdAtEd: 28th Mar 2010  ±±²²²ÛÛÛÛ²²²±± ³ ³±±ÚÍÍ¿
³±±³²²³ ³                                                             ³ ³²²³±±³
³²²ÀÍÍÙ ³ fIlE CRC dAtA : recover.keys.v6.0.2.67-patch.exe = DF2A9FD5 ³ ÀÍÍÙ²²³
ÀÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÍÄÍÄÄúúúúÄúúúÄúúÄÍÍÄÄÍÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÙ
ReleaseID: 48211E2F-83正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有59网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。