v

您的位置:VeryCD资料素材

资料资源事务区


《电吉他爵士乐教学素材》(HAL LEONARD 200 JAZZ LICKS-GUITAR LICKS)[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  素材分类音乐
  出品机构Hal Leonard
  发行时间2011年
  对白语言英语
  文字语言英文
 • 时间: 2012/01/09 23:24:27 发布 | 2012/01/17 15:28:27 更新
 • 分类: 资料  素材 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名电吉他爵士乐教学素材
英文名HAL LEONARD 200 JAZZ LICKS-GUITAR LICKS
资源格式光盘镜像
素材分类音乐
出品机构Hal Leonard
发行时间2011年
对白语言英语
文字语言英文
简介

IPB Image

系列:教学/吉他/ DVD
发布者:Hal Leonard
语言:英语
网址:http://www.halleonard.com/product/viewproduct.do?itemid=320931&lid=0&keywords=200%20Jazz%20Licks&subsiteid=1&Hal Leonard出品的电吉他爵士乐教学素材视频教程。此 DVD 提供爵士乐集合和全面的地打击,伴奏和短语整整 4 个小时 !所有地打击都发挥了专业的吉他技巧。吉他教师John Heussenstamm, Don Linke, Paul Silbergleit, 和 Bill Stone即兴亲自教给你吉他弹奏技巧,从传统到现代的爵士乐,每个指法是一步一步解释、 分析和解释。从选项卡,在屏幕上,能够在原来的速度以及所有指法进展以慢动作提供演示。

A Guitar Licks Goldmine awaits in this incredible jazz collection! This DVD is jam-packed with tasty jazz lines, phrases, and improvisational ideas personally taught to you by professional guitarists John Heussenstamm, Don Linke, Paul Silbergleit, and Bill Stone. From traditional to modern jazz, each and every authentic lick includes: a walk-through explanation by a pro guitarist; note-for-note on-screen tablature; normal and slow-speed performance demos. 3 hours, 18 minutes.

Guitar Licks Goldmine
Series: Instructional/Guitar/DVD
Publisher: Hal Leonard
Format: DVD - TAB
Author: Various

代码
SONiTUS PROUDLY PRESENTS TO YOU....            `:+ydmMMMmh/
                                            .+dMMMMMMMMMMMMd-
                                          -hMMMMMMMMMMMMMMMMN+
                                        .yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy`
                                       +NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`
                                      yMMMMMMMMMMMNdhhyyhhmMMMMMy
                                     sMMMMMMMMNh/.``      `./mMMM:
                                    oMMMMMMMNs.              :MMMN`
                                   .NMMMMMMd-                 dMMM/
                                   sMMMMMNo`   Count:        `NMMM+
                                   dMMMMN/                   sMMMM/
                                  `MMMMM/       145         +MMMMM-
                                  `MMMMs                  .yNMMMMN
                                  `NMMN.                .oNMMMMMMo
                                  `mMMh               -sNMMMMMMMd`
                                   sMMh            .+dNMMMMMMMMm-
                                   :MMN         -+hNMMMMMMMMMMm-
                                    mMM/   .-/sdNMMMMMMMMMMMMd-
  Hal Leonard 200 Jazz              +MMNhydmNMMMMMMMMMMMMMMNs`
   Licks Guitar Licks             hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-
                            ./shmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy/
                        .-+ymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNms-
                    `:ohmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmo-`
                `-+hmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd+:`
             `/smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo:.
          `/hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdNMMd           Genre..........:  ...
        .smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyo:-.  +MMN.          Formats........:  TUTORIAL
      :yMMMMMMMMMMMMMMMMMMNho/.        `MMMs          Release Date...:  01.2012
    .hMMMMMMMMMMMMMMMMNho-`             yMMm`
   /mMMMMMMMMMMMMMMdo:`                 /MMM/
`hMMMMMMMMMMMMMdo.                     `NMMh
`hMMMMMMMMMMMNy-                       ./MMMMo-``
+MMMMMMMMMMMs`                  ./ohdNMMMMMMMMMMMNmdhys+-`
hMMMMMMMMMm.                .+hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy+:
MMMMMMMMMh`               :dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy/`
hMMMMMMMh`              -dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy-
sMMMMMMN`              /NMMMMMMMNMMNdhsoo+/hMMMssyhmMMMMMMMMMMMMMMMMd:
.NMMMMMh              -NMMMMMMMMo:-`       `NMM+   ``-ohmMMMMMMMMMMMMMy.
/MMMMMy              sMMMMMMN+.            dMMd        `.+hNMMMMMMMMMMm-
  :MMMMN.             sMMMMMM-              /MMM-           .oNMMMMMMMMMm.
   -hMMMy             .dMMMMm                NMMs             .yMMMMMMMMMd`
    `oMMMs             `hMMMM:               sMMN`              /NMMMMMMMMs
      -mMMy`            `/dMMN-              `MMM/               +MMMMMMMMd
       `+dMmo`            `:dMNs.             dMMh                mMMMMMMMd
         `:smm/.            `:yddo:`          +MMM.               dMMMMMMM/
            ./hmy/`            `.+syo.        `NMMo              :MMMMMMMh
              `:ohds/-`            ```         hMMm`            -mMMMMMNs`
                  -/sdhso/`                    +MMM/          .+NMMMMNs:
                     ..+sdhhs+:--.             .MMMd      `.:smMMMMds-
                         ``-/+yhhdhhhso+//:::---dMMMs/+osydNMNmhy+-`
                                `.--:ossyhddddddNMMMMddyss+/:-`
                                              ``.mMMM`
                                                 +MMM+
GREETS GOES TO :        to all music lovers      `NMMd
                  `..-...``                       oMMM.
              ./ohmNNMMMNmdho/.`                  `dMMo
            .sNMMMMMMMMMMMMMMMNd+`                 oMMN`
           :NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm/                -MMM/
          `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+                dMMh
           hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs                dMMM`
           -mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN-               `MMMN
            `hMMMMMMMMMMMMMMMMMNmo.                yMMMy
              -oNMMMMMMd+ooo+/-.                 `oMMMh`
                `/yNMMMMm+.                   `-+dMMNs`
                    .:ohNMMNdyo//-:-.---/+oyhdMMMmy:`
                         `./+o+ysyddddMNmmNdho+:`                          

URL: http://www.thomann.de/de/hal_leonard_200_jazz_licks_guitar_licks.htm下载链接来自TLF,
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有230网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。