v

您的位置:VeryCD软件行业软件

软件资源事务区


《有限元仿真》(ANSYS)V14 Win32/64[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2011年
  制作发行ANSYS, Inc.
  语言英文
 • 时间: 2011/08/01 14:31:16 发布 | 2011/12/18 12:21:10 更新
 • 分类: 软件  行业软件 

MTina

精华资源: 3862

全部资源: 3863

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名有限元仿真
英文名ANSYS
资源格式光盘镜像
版本V14 Win32/64
发行时间2011年
制作发行ANSYS, Inc.
语言英文
简介

IPB Image


语言:英语
网址:http://www.ansys.com/products/new-features/
类别:有限元分析(from:NET)
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换。软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。

特色功能

● 前后处理
○ 双向参数互动的CAD接口
○ 智能网格生成器
○ 各种结果的数据处理
○ 各种结果的图形及动画显示
○ 全自动生成计算报告

● 结构静力分析(线性/非线性)
● 迭层复合材料(非线性迭层壳单元、高阶迭层实体单元、Tsai-Wu失效准则、图形化)
○ 非线性分析能力
○ 几何非线性(大变形、大应变、应力强化、旋转软化、压力载荷强化)
○ 材料非线性(近70种非线性材料本构模型,含:弹塑性、蠕变、粘塑性、粘弹性、超弹性、非线性弹性、岩土和混凝土、膨胀材料、垫片材料、铸铁材料等)
○ 单元(或称边界/状态)非线性
○ 高级接触单元(点对点接触、点对面接触、刚对柔面面接触、柔对柔面面接触、线性接触(MPC)等,支持大滑移和多种摩擦模型,支持多场耦合接触)
■ 其它非线性单元(旋转铰接单元、弹簧-阻尼器单元、膜壳单元、……)

● 动力学分析能力
○ 模态分析(自然模态分析、预应力模态分析、循环对称模态、阻尼复模态、模态综合分析)
○ 谐响应分析
○ 瞬态分析(线性/非线性、多种算法)
○ 响应谱和随机振动分析(单点谱、多点谱、功率谱)
○ 转子动力学分析
● 屈曲分析(线性屈曲、非线性屈曲、循环对称屈曲分析)
● 高级对称分析(循环对称模态分析、循环对称结构静力分析、轴对称、平面对称和反对称)
● 断裂力学分析(应力强度因子、J积分、裂纹尖端能量释放率)
● 通用疲劳分析
● 结构热分析部分(Professional)
○ 稳态温度场(热传导、热对流、热辐射)
○ 瞬态温度场(热传导、热对流、热辐射、相变)
○ 管流热耦合
○ 支持复杂热载荷和边界条件
○ 非线性特性(接触传热、非线性材料)
● 耦合场分析部分及其它功能
○ 静流体分析(流固耦合静动力分析)
○ 声学分析(声波在各种声学介质中的传播、声波的反射和吸收(远场))
○ 耦合场分析
● 设计优化:多种优化算法、多种辅助工具
● 拓扑优化:拓扑形状优化、拓扑频率优化

● 概率设计系统(PDS)
○ 十种概率输入参数
○ 参数的相关性
○ 两种概率计算方法:蒙特卡罗法、响应面法
○ 支持分布式并行计算
○ 可视化概率设计结果

● 其它实用技术
○ P单元、子结构、子模型分析技术
○ 单元生死分析技术
○ 专用单元(螺栓单元、真实截面梁单元、表面效应单元、轴对称谐波单元、……)

● 二次开发特征
○ ANSYS参数化设计语言(APDL)
○ 用户可编程特性(UPF)
○ 用户界面设计语言(UIDL)
○ 专用界面开发工具(TCL/TK)
○ 外部命令
● 求解器:直接求解器、多种迭代求解器、特征值求解器

● 并行求解器
○ 分布式ANSYS 求解器:包括两个稀疏矩阵求解器(“Sparse”和“Distributed Sparse”直接求解器)、一个PCG求解器和一个JCG求解器
○ 代数多重网格求解器AMG:支持多达8个CPU的共享式并行机(CPU每增加一倍,求解速度提高80%,对病态矩阵的处理性能优越)

ANSYS14.0提供了大量新的和先进的功能,为客户提供的解决方案,以放大工程,模拟最复杂的工程产品,并推动创新与高性能计算(HPC)。

在ANSYS14.0的许多新的功能,还可以扩展,以满足客户不断变化的需求提供额外的物理深度和广度。最具创新性的客户从我们的指导下,已开发的进步,为仿真驱动的产品开发™提供一个全面的解决方案。
Amplify Engineering
网格自动化CAD

CAD模型通常包含许多地方,各部分之间的差距或的联系。部分,联系人和差距较大的,肮脏的几何。 CFD工程师们负责清洗从一个CAD文件的几何提取液量和创建网格:这往往是繁琐,耗费时间。在ANSYS14.0,大会啮合工具自动提取液量从CAD组件。此外,它会自动创建要么削减细胞结构的笛卡尔网格(六面体网格元素)或非结构化四面体网格(截止TET),取决于用户的目标和偏好。
削减细胞技术提供了一个细胞的数量较少,是理想的高品质的细胞时需要远离墙壁或边界。削减TET技术是理想的地区接近墙壁时,高品质的网格元素。通货膨胀层是啮合技术支持,以便准确地解决大梯度地区(例如,剪切层和边界层)。使用汇编啮合工具,他曾经花了一个相当长的时间,在分析前处理 – 几何清洁液量提取和体积分解创建进制/四面体混合网格 – 用户现在可以得到高品质的自动化,强大的网格和快速的方式。

ANSYS WORKBENCH网格自动提取和网格从复杂的CA​​D组件的液量。这个例子显示了一个截细胞的六面体网格,你也可以创建四面体网格。对于这两种方法,通胀层,以解决近壁流支持。

工作流的性能及可用性

模拟单一作业条件提供性能信息,但工程师获得更多的设计洞察力,通过模拟整个性能范围。 ANSYS Workbench提供了一个使参数化建模的几何构型,网格控制,材料特性,和经营状况,导致自动模拟过程的设计开发和优化框架。 ANSYS 14.0允许通过远程解决管理器(RSM),包括集群计算环境的同时执行提交设计点更新。
几何建模和仿真的互操作性

在ANSYS DesignModeler建模操作,除了支持命名的选择和草图的几何实体(如面,边,顶点,等),现在直接接受。在ANSYS 14.0中,所有的功能和工具都可以通过工具栏的定制和曝光一起简单和直接的访问的工具,以帮助用户定制常用功能的接口。已加入几个热键,对于经常反复操作,一个给定的任务,以减少一些步骤。其他相关的改进,在ANSYS 14.0包括自动冻结期间片,更好的错误处理,便于单框中选择选项之间切换,可视化控制方向的边缘和顶点,识别并修复拓扑问题。
参数化建模和设计优化

伴随ANSYS FLUENT求解器允许工程师计算的几何形状和其他设计参数方面利益的工程量的衍生工具(如阻力,升力和压降)。这提供了关于如何最好地修改设计,以达到改善性能和鲁棒性的指导。它还提供了一个广泛的设计变化情景,可以预期的改善快速的定量估计。伴随技术的力量是能够获得更深入地了解,使用一个比以前的单一模拟。 ANSYS FLUENT的紧密集成,确保可靠的和一致的设计灵敏度计算。
System requirements: 10 GB hard drive, multiprocessing, memory> 1 GB

代码
Year/Date of Release: 2011
Version: 13
Developer: ANSYS Inc
Bit depth: 32bit & 64 bit
Compatibility with Vista: Unknown
Compatible with Windows 7 full time
Language: English


IPB Image

代码
                               ░                   ░                          ░
      ░  ▄▄▀▀▀▓▒      ░▒▓▀ ■▄▄  ░  + + ░  M  A  G  ▒  N  i ░ T  U  D  E  + +  ░
░    ░░▒▒     ▐▓      ▓▒     ░▓▀░░     ░        ▄▄▄▓▄▄▄▄ ░░                  ░░
▒ ░░░▓▒░░     ░▓▌    ▐▒░     ▒▌ ░░   ░ ▒░   ▄▓▀▀  ░▓░   ░░ ▄▄      ░        ▒░▒
▓▄   ▀█▄░░    ░░▓■■■■▓░     ░▓ ░▒░  ▒░ ▓▒▄▀  ▒     ▒   ░░▒   ▀▒░        ░ ░░▒▓▓
▀▄▓▄   ▀▓▓▄▄■  ░            ▀▀▓▒░  ░▓░ ▓▓▌   ░     ▄  ░░▓▌     ░░░ ░    ░░▒▒▓▓█
  ▀▄▓▄  ▄▓▀   ▄▒▓▓▓▓▀▀▀ ■■ ▄ ▒▒░ ▀▀▓▓▒ ▓▓▌       ▄▓   ░▒▓█      ▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▌
▓▄  ▀██▓▀▒░▄█▓░▓██▓        ▄▒▓▒▄▄   ▄▓ ▓█▌▄▒▒▓▄ ▐█▌    ░▒▓█▄▄    ▀▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▀
▐▓▓▄  ▀  ░▓█▓▌ ▐███▓▓▄▄  ▄▓▓▓▀░ ▐██▄ ▀ ▓██▀▓▓▓▀ ▓█▌     ░░▒▓▀▀▓▓▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀
▐▓███▄  ░▓███  ███▓▐██▓▀▓▓█▀ ░▒░ ▓▓██▄ ███▓▄▄███████▓▓▀  ░░▒░   ▀███▄ ▐▓▓██▓▒░░
▐██▓▀▓▓▄██▓██ ▐██▓░▐██▌▐██▌  ▓▓▒ ▓█▓ ▀▓███▒██▄░▓██▓▄█▌  ▄▄░▒▓▒   ▐▓██▌ ▀▓█▌
▐██▓  ▀▓▀ ▓▓█ ██▓▒ ▐██▓▓█▓   █▓▓ ██▓▌ ▐███░██▓ ▒████▓   ▐██░▓▓▌  ░███▓▄▄▄██▄
▐██▓      ▓▓▓▒▓▓▓▀▀▓▓█▓▓█▓   ██▓ ██▓▌  ███ ██▓ ░████▓    ▓█▌▐▓▓  ▐███▌███▀   ░
▐██▓     ▐▓▒▓▓▓▀▒ ▄▓██▓▐█▓▌  ██▓ ██▓▌  ▓██▌██▓ ░██▐▓▓▌  ▐▓▓███▌ ░▓███████    ░░
▐██▓    ▄▓▒▒▓▒▀ ░   ▀▓▓▄▀██▄▄██▓▄█▓▓▀  ▒▓██▓▓▒ ▒█▓ ▀▓▓▄▄▓▓▓▓█▓ ▄▓███▀▓███▌   ░▒
▐██▓░  ▀▀▀░▒▒         ▀▀▀  ▀▀▓▓█▌▀▀▒   ░▓▓▓▒▓░ ▓▓▀ ░  ▀▀▀▀░▒▓▄▓▓▀▀  ▀▀▓▓██  ░░▓
▐█▓▓▒░ ░░  ░   ▄▄▄█████▄▄▄▄  ▀▓█▌  ░    ░▒░ ▒░▄▀  ▄▓▄    ▄▓▓▀▀         ▀▓▓▒░░▒▓
▐▓▓▒▒▒░      ▄▓██▓▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▓█▄██        ░░▒▒░     ▀   ▄▀▒░      ░       ▒▒░▒▒▓
▐▓▒▒▒░  ░ ░░▒▓▓█▀              ▀▀▓▄     ░▒▒▓▓▒░░ ░   ░▓▌ ░       ▒        ░░▒▓▓
▐▒▒░         ▓▓  ++S! ++b5! ++Ix  ▄▀■▄░▒▒▓▓▓█▀      ░▒▓  ░  ░░▒░▒▓▒░▒░░░  ░▒▒▓█
▐▒░     ░░    ▀▄                  ▐▌   ▀▀▀▀▒        ░▒▒          ▒       ░▒▓▓█▌
▒░    ░▒░       ▀  ▄             ▄▀        ░         ░░  ░       ░      ▄▒▓██▀
░    ░▒▓▒░ ░           ▀  ■■  ▀                        ░             ░░▓▓▓▓▀  ▒
▒   ▀ ▀▓▌                                                 ░      ░░▒░░▒▒▒▀   ▄▓
░                       ANSYS PRODUCTS V14 FOR WIN64                        █▓▓
░                                 (c) ANSYS                                 █▓▓
░                                                                        ▀   ▓▒
░    SUPPLIER...: Team MAGNITUDE 2011        DATE......: 11/12/2011          ▒░
░                                                                            ░░
▒    CRACKER....: Team MAGNITUDE 2011        SIZE......: 2 DISKS             ░▒
▒                                                                             ▒
▓░   PACKAGER...: Team MAGNITUDE 2011        PROTECTION: License             ░▓
▓▒░                                                                         ▒▒▓
█▀▓▄▄        ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ █  ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄     ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄        ▄▄▓▀█
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▓▀▀▄ ▓▀▀▀ ▓▄ ▓▀▀▀ ▓▀▀█ ▀▀▀▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀ ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀
█▓▀▀ ▀         ▀  ▀       ▀      ▀   ▀   ▀            ▀                ▀ ▀▀▓█
▓   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ▓
▒                                                                           ▒
░                                                                           ░
░  ANSYS 14.0 provides a great number of new and advanced features that     ░
░  deliver solutions for customers to amplify engineering, simulate their   ░
░  most complex engineered products, and drive innovation with              ░
░  high–performance computing (HPC).                                        ░
░                                                                           ░
░  The many new features in ANSYS 14.0 deliver additional physics depth     ░
░  and breadth that can be scaled to meet the changing needs of             ░
░  customers. The advances have been developed with guidance from our       ░
░  most innovative customers, delivering a comprehensive solution for       ░
░  Simulation Driven Product Development.                                  ░
░                                                                           ░
░  http://www.ansys.com/Products/ANSYS+14.0+Release+Highlights              ░
░                                                                           ░
░░                                                                         ░░
▒░                                                                         ░▒
▓▒░                                                                       ░▒▓
█▓▓▒▄▄                                                                 ▄▄▒▓▓█
▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ █   ▓    ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄
█▄▓▀▀           ▓ ▓  █ ▀▀▀▓    ▓ ▓▀▀█ ▀▄▄ ▀▄▄  ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀           ▀▀▓▄█
▓▒░                      ▀                                                  ░▒▓
▓░   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ░▓
▒                                                                             ▒
▒  1. Unpack & Install                                                        ░
▒  2. Read .txt from /MAGNiTUDE dir                                           ░
▒  3. Enjoy!                                                                  ░
░                                                                             ░
░                           █▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀                           ░
░ ░  ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓  █ ▓▄▄▀    ▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░  ░ ░
░                                                                             ░
░    Magnitude, a measure of the brightness of a star – the Ancient  Greek    ░
░    astronomers divided  the stars  into six  magnitudes. First–magnitude    ░
░    stars  were  the  brightest,  and  sixth–magnitude  stars  were   the    ░
░    faintest. This system has been kept in modern times, when the new era    ░
░    of MAGNiTUDE has started.                                                ░
░                                                                             ░
░    If you  feel like  you have  the power  to face first–magnitude stars    ░
░    contact us at:                                                           ░
░    team.magnitude@gmail.com                                                 ░
░                                                                             ░
░              ░                                                              ░
▒             ░▒▓▓█▓░░ ░                                                      ▒
░    ▄▄███    ▐▓▓██▌                                                          ░
▒   ▐█████▌    ▓████▄                                                        ░▒
▓░   ▓▓████▄   ▐▓█████▄▄                                                    ░▒▓
▓▒▒  ▓████████▄▄███▀███████▄▄▄                                            ░░▒▓▓
█▓▒░ █████ ▀▀████▓▓   ▀▀▀▓▓▓███████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓▓▓▓▓▀
▄▄▄▄ ████▓ ▓▄▄▄ ▀▀▀ ▓▓▓▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄
     ███▓▓
░ ░░ █▓▓▓▒ Ascii by the Dynamic Trio: S!, b5! and Ix – (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
     ▓▓▒▒░
     ▒▒▒░
     ░░ ░ Dynamic Trio: S!, b5! and Ix – (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
     ▓▓▒▒░
     ▒▒▒░
     ░░代码
                               ░                   ░                          ░
      ░  ▄▄▀▀▀▓▒      ░▒▓▀ ■▄▄  ░  + + ░  M  A  G  ▒  N  i ░ T  U  D  E  + +  ░
░    ░░▒▒     ▐▓      ▓▒     ░▓▀░░     ░        ▄▄▄▓▄▄▄▄ ░░                  ░░
▒ ░░░▓▒░░     ░▓▌    ▐▒░     ▒▌ ░░   ░ ▒░   ▄▓▀▀  ░▓░   ░░ ▄▄      ░        ▒░▒
▓▄   ▀█▄░░    ░░▓■■■■▓░     ░▓ ░▒░  ▒░ ▓▒▄▀  ▒     ▒   ░░▒   ▀▒░        ░ ░░▒▓▓
▀▄▓▄   ▀▓▓▄▄■  ░            ▀▀▓▒░  ░▓░ ▓▓▌   ░     ▄  ░░▓▌     ░░░ ░    ░░▒▒▓▓█
  ▀▄▓▄  ▄▓▀   ▄▒▓▓▓▓▀▀▀ ■■ ▄ ▒▒░ ▀▀▓▓▒ ▓▓▌       ▄▓   ░▒▓█      ▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▌
▓▄  ▀██▓▀▒░▄█▓░▓██▓        ▄▒▓▒▄▄   ▄▓ ▓█▌▄▒▒▓▄ ▐█▌    ░▒▓█▄▄    ▀▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▀
▐▓▓▄  ▀  ░▓█▓▌ ▐███▓▓▄▄  ▄▓▓▓▀░ ▐██▄ ▀ ▓██▀▓▓▓▀ ▓█▌     ░░▒▓▀▀▓▓▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀
▐▓███▄  ░▓███  ███▓▐██▓▀▓▓█▀ ░▒░ ▓▓██▄ ███▓▄▄███████▓▓▀  ░░▒░   ▀███▄ ▐▓▓██▓▒░░
▐██▓▀▓▓▄██▓██ ▐██▓░▐██▌▐██▌  ▓▓▒ ▓█▓ ▀▓███▒██▄░▓██▓▄█▌  ▄▄░▒▓▒   ▐▓██▌ ▀▓█▌
▐██▓  ▀▓▀ ▓▓█ ██▓▒ ▐██▓▓█▓   █▓▓ ██▓▌ ▐███░██▓ ▒████▓   ▐██░▓▓▌  ░███▓▄▄▄██▄
▐██▓      ▓▓▓▒▓▓▓▀▀▓▓█▓▓█▓   ██▓ ██▓▌  ███ ██▓ ░████▓    ▓█▌▐▓▓  ▐███▌███▀   ░
▐██▓     ▐▓▒▓▓▓▀▒ ▄▓██▓▐█▓▌  ██▓ ██▓▌  ▓██▌██▓ ░██▐▓▓▌  ▐▓▓███▌ ░▓███████    ░░
▐██▓    ▄▓▒▒▓▒▀ ░   ▀▓▓▄▀██▄▄██▓▄█▓▓▀  ▒▓██▓▓▒ ▒█▓ ▀▓▓▄▄▓▓▓▓█▓ ▄▓███▀▓███▌   ░▒
▐██▓░  ▀▀▀░▒▒         ▀▀▀  ▀▀▓▓█▌▀▀▒   ░▓▓▓▒▓░ ▓▓▀ ░  ▀▀▀▀░▒▓▄▓▓▀▀  ▀▀▓▓██  ░░▓
▐█▓▓▒░ ░░  ░   ▄▄▄█████▄▄▄▄  ▀▓█▌  ░    ░▒░ ▒░▄▀  ▄▓▄    ▄▓▓▀▀         ▀▓▓▒░░▒▓
▐▓▓▒▒▒░      ▄▓██▓▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▓█▄██        ░░▒▒░     ▀   ▄▀▒░      ░       ▒▒░▒▒▓
▐▓▒▒▒░  ░ ░░▒▓▓█▀              ▀▀▓▄     ░▒▒▓▓▒░░ ░   ░▓▌ ░       ▒        ░░▒▓▓
▐▒▒░         ▓▓  ++S! ++b5! ++Ix  ▄▀■▄░▒▒▓▓▓█▀      ░▒▓  ░  ░░▒░▒▓▒░▒░░░  ░▒▒▓█
▐▒░     ░░    ▀▄                  ▐▌   ▀▀▀▀▒        ░▒▒          ▒       ░▒▓▓█▌
▒░    ░▒░       ▀  ▄             ▄▀        ░         ░░  ░       ░      ▄▒▓██▀
░    ░▒▓▒░ ░           ▀  ■■  ▀                        ░             ░░▓▓▓▓▀  ▒
▒   ▀ ▀▓▌                                                 ░      ░░▒░░▒▒▒▀   ▄▓
░                                PRODUCTS V14                               █▓▓
░                                 (c) ANSYS                                 █▓▓
░                                                                        ▀   ▓▒
░    SUPPLIER...: Team MAGNITUDE 2011        DATE......: 10/12/2011          ▒░
░                                                                            ░░
▒    CRACKER....: Team MAGNITUDE 2011        SIZE......: 2 DISKS             ░▒
▒                                                                             ▒
▓░   PACKAGER...: Team MAGNITUDE 2011        PROTECTION: License             ░▓
▓▒░                                                                         ▒▒▓
█▀▓▄▄        ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ █  ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄     ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄        ▄▄▓▀█
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▓▀▀▄ ▓▀▀▀ ▓▄ ▓▀▀▀ ▓▀▀█ ▀▀▀▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀ ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀
█▓▀▀ ▀         ▀  ▀       ▀      ▀   ▀   ▀            ▀                ▀ ▀▀▓█
▓   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ▓
▒                                                                           ▒
░                                                                           ░
░  ANSYS 14.0 provides a great number of new and advanced features that     ░
░  deliver solutions for customers to amplify engineering, simulate their   ░
░  most complex engineered products, and drive innovation with              ░
░  high–performance computing (HPC).                                        ░
░                                                                           ░
░  The many new features in ANSYS 14.0 deliver additional physics depth     ░
░  and breadth that can be scaled to meet the changing needs of             ░
░  customers. The advances have been developed with guidance from our       ░
░  most innovative customers, delivering a comprehensive solution for       ░
░  Simulation Driven Product DevelopmentÖ.                                  ░
░                                                                           ░
░  http://www.ansys.com/Products/ANSYS+14.0+Release+Highlights              ░
░                                                                           ░
░░                                                                         ░░
▒░                                                                         ░▒
▓▒░                                                                       ░▒▓
█▓▓▒▄▄                                                                 ▄▄▒▓▓█
▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ █   ▓    ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄
█▄▓▀▀           ▓ ▓  █ ▀▀▀▓    ▓ ▓▀▀█ ▀▄▄ ▀▄▄  ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀           ▀▀▓▄█
▓▒░                      ▀                                                  ░▒▓
▓░   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ░▓
▒                                                                             ▒
▒  1. Unpack&Install                                                          ░
▒  2. Read .txt from /MAGNiTUDE dir                                           ░
▒  3. Enjoy!                                                                  ░
░                                                                             ░
░                           █▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀                           ░
░ ░  ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓  █ ▓▄▄▀    ▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░  ░ ░
░                                                                             ░
░    Magnitude, a measure of the brightness of a star – the Ancient  Greek    ░
░    astronomers divided  the stars  into six  magnitudes. First–magnitude    ░
░    stars  were  the  brightest,  and  sixth–magnitude  stars  were   the    ░
░    faintest. This system has been kept in modern times, when the new era    ░
░    of MAGNiTUDE has started.                                                ░
░                                                                             ░
░    If you  feel like  you have  the power  to face first–magnitude stars    ░
░    contact us at:                                                           ░
░    team.magnitude@gmail.com                                                 ░
░                                                                             ░
░              ░                                                              ░
▒             ░▒▓▓█▓░░ ░                                                      ▒
░    ▄▄███    ▐▓▓██▌                                                          ░
▒   ▐█████▌    ▓████▄                                                        ░▒
▓░   ▓▓████▄   ▐▓█████▄▄                                                    ░▒▓
▓▒▒  ▓████████▄▄███▀███████▄▄▄                                            ░░▒▓▓
█▓▒░ █████ ▀▀████▓▓   ▀▀▀▓▓▓███████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓▓▓▓▓▀
▄▄▄▄ ████▓ ▓▄▄▄ ▀▀▀ ▓▓▓▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄
     ███▓▓
░ ░░ █▓▓▓▒ Ascii by the Dynamic Trio: S!, b5! and Ix – (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
     ▓▓▒▒░
     ▒▒▒░
     ░░ ░
下载链接来自TLF
未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有366网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。