v

您的位置:VeryCD教育计算机


《Photoshop CS4教程》(Lynda.com Photoshop CS4 Power Shortcuts)[光盘镜像]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行日期2009年
  对白语言英语
  文字语言英文
 • 时间: 2009/06/28 19:56:44 发布 | 2009/06/28 20:21:04 更新
 • 分类: 教育  计算机 

over123456

精华资源: 512

全部资源: 559

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名Photoshop CS4教程
英文名Lynda.com Photoshop CS4 Power Shortcuts
资源格式光盘镜像
发行日期2009年
地区美国
对白语言英语
文字语言英文
简介

IPB Image

语言:英语
网址 http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=48366
类别:教程

Lynda.com 推出的教程: Photoshop CS4 (Photoshop CS4 Power Shortcuts)
主讲:Michael Ninness

Photoshop CS4 提供了大量有用的快捷方式以及隐藏的技巧,帮助设计师和摄影师在更少的时间里完成更多的工作。在本教程当中,Michael Ninness 揭示了数百个小技巧提示,帮助用户提高生产力,内容包括了20个Photoshop最需要知道的功能强大的快捷功能。他的讲解包括了更好的进行文档与面板管理的策略方法,以及一些方法技巧,帮助读者更快捷、更灵活的运用图层、调整图层、图层遮罩。

代码
.do-"""""'-o..                             *  
                           .o""            ""..                         ***
                         ,,''                 ``b.                       *
                        d'                      ``b                
                       d`d:                       `b.                  ***
                      ,,dP                         `Y.                  ***
                     d`88                           `8.                  **  
                    8`88'                            `8                  **
                   Y:d8P                              8,                 **
                   P,88b                             ,`8                 **
                  ::d888,                           ,8:8.                **
                  dY88888                           `' ::                **
                  8:8888                               `b                *** *
                  Pd88P',...                     ,d888o.8                 ***
                  :88'dd888888o.                d8888`88:          
                 ,:Y:d8888888888b             ,d88888:88:            
                 :::b88d888888888b.          ,d888888bY8b            ***** *     **    
                  b:P8;888888888888.        ,88888888888P         ******  **    **** *
                  8:b88888888888888:        888888888888'        **   *  * **    ****      
                  8:8.8888888888888:        Y8888888888P        *    *  *  **    * *      
                  YP88d8888888888P'          ""888888"Y             *  *    **   *    
                  :bY8888P"""""''                     :            ** **    **   *      
                   8'8888'                            d            ** **     **  *      
                   :bY888,                           ,P            ** **     **  *    
                    Y,8888           d.  ,-         ,8'            ** **      ** *    
                    `8)888:           '            ,P'             ** **      ** *    
                     `88888.          ,...        ,P               *  **       ***
                      `Y8888,       ,888888o     ,P                   *        ***    
                        Y888b      ,88888888    ,P'               ****          **
                         `888b    ,888888888   ,,'               *  *****    
                          `Y88b  dPY888888OP   :'               *     **      
                            :88.,'.    `'`    p                 *  
                             )8P,   ,b '     .                   **
                              :p   d,'d`b, ,8                      
                              . dP' d8':   ,                  
                             '8P" d8P' 8 - p                        *****
                            d,' ,d8'  ''   :                     ******
      iNK H0RN Presents .. d'   8P'  d' ' ;                    **   *  *    **
                          ,:   `'   d       p.                 *    *  *   **** *
                  ,dooood88: ,    ,d   ``     `b.                  *  *     ****  
               .o8"'""""""Y8.b    8 `"''    .o'  ` """ob.          ** **    * **  
              dP'         `8:     K       dP''         "`Yo.       ** **   *    
             dP            88     8b.   ,d'               ``b      ** *****    
             8.            8P     8""'  `"                  :.     ** ** ***  
            :8:           :8'    ,:                         ::     ** **   ***  
            :8:           d:    d'                          ::     *  **    ***    
            :8:          dP   ,,'                           ::        *       ***    
            `8:     :b  dP   ,,                             ::    ****         ***  
            ,8b     :8 dP   ,,                              d    *  *****        ***  *      
            :8P     :8dP    d'                        d     8   *    ***           ***      
            :8:     d8P    d'                       d88    :P   *    
            d8'    ,88'   ,P                      ,d888    d'    **    
            88     dP'   ,P                       d8888b   8        
           ,8:   ,dP'    8.                      d8''88'  :8        
           :8   d8P'    d88b                    d"'  88   :8        
           d: ,d8P'    ,8P""".                       88   :P        
           8 ,88P'     d'                            88   :8        
          ,8 d8P       8  Rls Date : 23/06/09        88   :8        
          d: 8P       ,:  Type     : Bookware       :88   :8        
          8',8:,d     d'  Supplier : iNK H0RN       :8:   :8        
         ,8,8P'8'    ,8   Disks    : 1 DVD           8'   :8        
         :8`' d'     d'   Archive  : i-lynpcs4ps.rar 8    p:        
         `8  ,P     :8    # Files  : 19 x 50 MB     :8:   p:        
          8, `      d8.                             :8:   8:        
          :8       d88:                             d8:   8          
          `8,     d8888                             88b   8          
           88   ,d::888                             888   Y:        
           YK,oo8P :888                             888.  `b        
           `8888P  :888:                           ,888:   Y,        
            ``'"   `888b                           :888:   `b      
                    8888                            888:    ::      
                    8888:                           888b     Y.    
                    8888b                           :888     `b      
                    88888.                          `888,     Y    
  
  dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPd  


     :  Lynda.com - Photoshop CS4 Power Shortcuts

  
  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


     :  DESCRIPTION


     Photoshop CS4 offers an abundance of helpful shortcuts and hidden tricks
     that allow designers and photographers to get more done in less time. In
     Photoshop CS4 Power Shortcuts, Michael Ninness reveals hundreds of tips to
     boost productivity, including the top 20 power shortcuts every Photoshop
     user must know. He covers strategies for better document and panel management,
     and offers techniques for becoming quicker and more nimble when using layers,
     adjustment layers, and layer masks. Exercise files accompany the course.


     http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=48366


  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


        Interested in joining iNK ?  We're currently looking to expand.

    
     : Suppliers - Bookware / Training / Apps
     : Suppliers - Online Subscription Accounts
     : Suppliers - MCT / MCSE Access
     : Other     - Cracking / Scripting / Coding Skills                          Email - inkhorn@hushmail.com

    
  dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPd
  8                                                                       8
  8                                                                       8
  8  :  INSTALLATION                                                      8
  8                                                                       8
  8    a. Extract                                                         8
  8    b. Mount/Burn                                                      8
  8    c. Play & Learn                                                    8
  8                                                                       8
  8                                                                       8
  PdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdP


     :  RESPECT DUE


        CFE .. LiBiSO .. AG .. JGTiSO .. HELL .. DDUiSO .. QUASAR

下载链接来自TLF
未经过使用测试与版权授予,使用者后果自负与本论坛无关
资料版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有30网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。