v

您的位置:VeryCD资料其它资料

资料资源事务区


《微软学生2007》(Microsoft Student With Encarta Premium 2007)2007[ISO]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2006年07月04日
  对白语言英语
 • 时间: 2006/08/08 14:02:56 发布 | 2006/08/08 14:02:56 更新
 • 分类: 资料  其它资料 

86mars

精华资源: 6

全部资源: 6

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名微软学生2007
英文名Microsoft Student With Encarta Premium 2007
资源格式光盘镜像
版本2007
发行时间2006年07月04日
地区美国
对白语言英语
简介

IPB Image
http://ec1.images-amazon.com/images/P/B000GD8WKG.01._AA280_SCLZZZZZZZ_V64358654_.jpg
Introduction:
Microsoft Student with Encarta Premium 2007 provides students with integrated homework tools and content, such as online math homework help, a graphing calculator, Microsoft Office templates and tutorials designed specifically for students, foreign language help, and a Web search companion with trusted Encarta content to help them achieve academic confidence and success.

该软件的核心部分“Learning Essentials for Students”集成Office、课业指南等诸多功能,并提供大量使用的Word、Excel、Powepoint模板,以供完成论文、申述等重要课业。 
数学作业是很多学生最大的苦痛,“Learning Essentials for Students”不仅能够提供在线数学作业辅导,还提供一款功能强大的图形计算软件,可以完成彩色两维、三维数学绘图。 
而在其他学科领域,Microsoft Student 2007提供大量来自微软百科全书的公式、概念讲解,有效提高学生预习、查询的时间效率。 
其他功能还包括英语文学常识,户动世界地图以及大量具有参考价值的多媒体文件。
Microsoft Student 2007 包括 Microsoft Encarta.
IPB Image
IPB Image
IPB Image
IPB Image
IPB Image

代码
安鞍鞍鞍鞍鞍鞍?   鞍?             鞍       氨氨北膊鞍舶鞍鞍?   膊膊膊膊膊膊舶
膊                    ?    安鞍安          鞍 北 膊                   鞍鞍 膊鞍
策哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌?安? 膊  ? 鞍鞍? ?  ?     ?        鞍?       ?
  -=[ TeAM YYePG ]=-  ?      ?  鞍       ?    圹圹郯鞍鞍鞍鞍?      鞍??
苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘?  鞍  膊?   鞍    氨    鄄槽圹圹圹圹?    鞍鞍?   ?
         ?             苘苒圹鞍   ?  卑    鞍    圹北北北北北北圹圹圹圹圹    
?鞍鞍?         苘苒圹圹北臂郯? 氨鞍? ? ?   郾北北北北北北北北北北臂圹圹?
???     苘苒圹郾北北北北北郯?安北    ?     圹北北北北北北北北北北北圹圹佰
?    苘圹郾北北北北北北北北北郯?膊氨   ? ? 圹北圹臂圹北北北北北北北臂圹鞍?
?苘圹北北北北北北北北北北北北郯?  鞍  ? 鞍 圹北臂北臂圹郾郾臂北北北臂圹鞍圹
  圹北北北北北北北北北圹圹圹郾北郯?  ? 鞍? 圹北北北北北北北圹圹北郾臂圹鞍圹鞍
薨郾北北北北北臂圹圹圹北北北北臂郯?         郾北北北北郾郾北北臂郾郾圹圹鞍郯?
捋佰北北北圹圹圹北北北北臂圹郾北臂?  舶   苒北北北北臂郾圹北北北北北圹郯佰鞍  
  郯郾北圹圹北北北北圹圹圹郾北北北郯? 舶   郾北北北北北北北北北北北臂圹鞍郯?  
  薨郾北郾北北圹圹圹圹北北北北北北臂鞍     郾北北北北北北北北北北北臂圹鞍圹? ?
鞍 郯郾臂北圹圹北北北北北北北北北北圹鞍   郾北北北北北北北北北北北北圹郯圹鞍  ?
?薨郾北北北北北北北北北北北北北北臂鞍  圹北北北北北北北北北北北北圹郯佰鞍   ?
鞍 郯郾北北北北北北北北北北北北北北臂鞍圹北北北北北北北北北北北北圹郯佰郯    ?
  ?薨郾北北北北北北北北北北北北北北臂圹郾北北北北北北北北北北北臂圹鞍圹鞍      
安  郯郾北北北北北北北北北北北北北北臂郾北北北北北北北北北北北北圹鞍佰 鞍  ?  
安?郯郾北北北北北北北北北北北北北北北郾北北北北北北北北北北北臂圹鞍?鞍   ?  
??薨佰北北北北北北北北北北北北北北北臂圹郾北北北北北北北北北圹郯佰?鞍     ?
  安  郯郾北北北北北北北北北北北北北北北郯佰圹圹圹北北北北北北圹郯佰郯鞍       ?
  膊  薨佰北北北北北北北北北北北北北北北臂鞍鞍鞍佰圹圹圹北北北圹鞍佰鞍          
  ?   郯郾北北北北北北北北北北北北臂圹圹圹圹郯鞍鞍鞍鞍圹圹圹圹郯佰鞍?膊?    
  ?? 薨郾北北北北北北北北北臂圹圹圹鞍鞍鞍圻圹圹圹鞍鞍鞍鞍佰圹鞍?安?        ?
   鞍   郯郾北北北北北北圹圹圹郯鞍鞍鞍鞍鞍圹?   圹圹圹圹鞍鞍鞍佰郯?      ?  
   鞍   郯郾北北北臂圹圹圹鞍鞍鞍鞍鞍鞍圹圹郯鞍鞍       圹圹圹圹圯鞍?          ?
? 鞍   捋佰北臂圹圹郯鞍鞍鞍鞍鞍圹圹圹哌鞍鞍   北北          咣郯鞍  苘苘   ? ?
脖卑?   郯圹圹郯鞍鞍鞍鞍佰圹圹圹?鞍鞍?                 ?        苒咣圯  ? ?
氨      薨鞍鞍鞍鞍鞍佰圹圹甙鞍鞍鞍鞍?    ?      苘?  圹圹?    捋鞍佰?    
  鞍  ?  圹鞍鞍圹圹圹哌   鞍鞍?          ?     圹圹? 咣圹圹? 捋莅鞍      ?
  氨  ?  捋圹圹圻  ? 鞍?           捋   ?    圹鞍?   圹斑圹  捋鞍       ??
  氨?鞍   哌 鞍鞍鞍鞍鞍       ?圹? 圹?   ? 捋莅      圹鞍捋?圹?   ?  北?
  鞍  北鞍鞍鞍鞍         苒? 捋捋郯稗圹?      捋蒈苒?  圹?捋?圹?  圹?  辈
  鞍   北?      ?      圹鞍 圹 圹莅捋莅       捋圹圻?  圹 苒? 捋? 圹圯   膊
?舶    ?      膊       捋莅捋莅 圹佰郯   苘? 捋莅鞍    圹圻鞍   圹圹咿圯   舶
??     鞍鞍 ?    鞍    圹佰圯?捋圹莅  圹圻   圯?  ? 圹 鞍     哌  捋?   ?
安?                      捋圹郯? 咣郯? 鞍?   圹苘圹   捋?    ?     ? ?  
?  哌哌哌哌哌哌哌哌哌?   咣圯鞍   圹?         捋圹?    ?     鞍?      北  
?   THE NEW EPAGE ERA  北  捋鞍    圹?           ?         ?             ?
    苘苘苘苘苘苘苘苘苘?    圹?    圹     卑       鞍鞍鞍   ?      鞍鞍鞍  ?
鞍               ?      ?圹            膊膊膊    膊膊?      鞍?       ?  
  鞍鞍?   鞍北北北膊                                         鞍           ?  
鞍  鞍北北鞍鞍鞍鞍鞍鞍 Y Y e P G  ***  P R E S E N T S鞍鞍鞍    鞍鞍鞍??鞍? ?
安 氨安鞍败苘苘鞍苘圮馨鞍苘苘鞍鞍败馨鞍鞍鞍败馨鞍鞍苘苘鞍败苒苘鞍苘苘馨鞍舶鞍鞍?
安 鞍膊苒圹圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹苒圹圹圮鞍苒圹圹圮苒圹圹圮圹圹圹圹圹圹圹圮膊鞍鞍
膊舶败圹圹哌 圹圹圯? 圹圹咣哌圹圹哌哌圯捋哌哌圹圹哌圻圹圹 捃 圹圹?哌圹圹馨安舶
鞍败圹圹? 苒圹圻捋捋圹圹  圮圹圹鞍 ? 圹  ?鞍捋圹苒  圹圹圯捋咣圹圮  咣圹圮安?
佰圹圹咿圹圹圹?  咿圹?  苘圹?鞍  圯 掭 捋?鞍 圹圮?  圹圯    咣圹圹圯哌圹圹?
圹圹北  咣圻? 圹圹圹坜苘圹圹?鞍              鞍?圹圹苘蒉圹圹圹  哌圹?北 圹圹
圹槽?          哌圻? 圹圹? 鞍     ?          鞍 咣圹?  咣哌          ?鄄圹
槽圹卑鞍                                                         鞍鞍?   北圹鄄
臂臂                     ?氨草Release Information薏卑 ?                  臂臂?
佰臂?                                                                   ? 郯郯
圹?                                                                       圹?
郯? SOFTWARE NAME : Audition.2.0.Essential.Training                       郯?
郯? CRACKER: TeAM YYePG                                                  佰佰
郯郯 LANGUAGE :  ENGLISH                                                  佰佰
圹郯 RELEASE DATE :  08/04/2006               SUPPLiER :  TEAM YYePG     鞍圹郯
鄄郯 SUPPLIER :  TEAM YYePG                   PACKAGER :  TEAM YYePG       鄄?
佰圹  SIZE     :  1DVD                         FORMAT   :  ISO              圹郯
郯郯 COMPANY : Microsoft                      PLATFORM :  Windows          郯?          
郯? SOFTWARE TYPE : UTIL                                                  郯?
郯郯 URL : http://www.microsoft.com/presspass/press/2006                  佰佰
郯?       /jul06/07-06StudentEncarta2007PR.mspx                          佰佰                              
郯?                                                                      佰佰
郯郯                             ?                                       臂佰
郯?       圹?                 鞍鞍鞍           鞍鞍?           ?       圹?            
郯郯     苘苘? 苘圮?  苘苘     苘  鞍?  苘     苘苘   苘圮? 苘苘?    佰槽
郯?  苒圹圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹苒圹圹圮 败圹圹圹苘圹圹圹苒圹圹圹圹圹圹圹? 佰佰?
佰圹 苒圹圻?圹圹圯? 圹圹咣哌圹圹哌哌圯捋哌哌圹圹哌圻圹圹 捃 圹圹?哌圹圹?圹郯
圹槽圹圹? 苒圹圻捋捋圹圹  圮圹圹鞍 ? 圹  ?鞍捋圹苒  圹圹圯捋咣圹圮  咣圹圹槽?
佰圹圹咿圹圹圹?  咿圹?  苘圹?鞍  圯 掭 捋?鞍 圹圮?  圹圯    咣圹圹圯哌圹圹?
圹圹北  咣圻? 圹圹圹坜苘圹圹?鞍              鞍?圹圹苘蒉圹圹圹  哌圹?北 圹圹
圹槽?          哌圻? 圹圹? 鞍     ?          鞍 咣圹?  咣哌          ?鄄圹
槽圹卑鞍                                                         鞍鞍?   北圹鄄
臂臂                         ?氨草Release Notes薏卑 ?                    臂臂?
佰臂?                                                                   ? 郯郯
圹?  軦pplication Information?                                           圹?
郯?  Today Microsoft released Microsoft? Student with Encarta? Premium    圹?
圹?  2007, a software package of integrated tools and trusted information 郯?
郯?  that empowers middle-school through entry-level college students to  郯?
圹?  create and complete accurate assignments that can lead to better     郯?
郯?  grades and academic confidence.                                      郯?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
郯?  All students deserve an excellent education, and technology is a     郾郯
圹?  critical piece of that equation,” said Marissa Rocha, product       圹?
郯?  manager for Microsoft Student with Encarta Premium 2007.             郯?
圹?  Our goal with Microsoft Student with Encarta Premium 2007 is to      郯?
圹?  provide a streamlined homework resource that helps students quickly  郯?
郯?  get to the heart of the assignment and produce high-quality work in  郯?
郯?  key academic subjects.                                               郾郯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
郯?                                                                       郯?        
郯?                                                                     鞍圹?
郾郯  輎NSTALL NOTES?                                                 ? 佰佰
郾郯  1. Unrar and Burn to cd or Mount                                    佰佰
圹郯  2. Enjoy                                                            佰佰
鄄?                                                                      佰佰                                                  
圹?                 鞍鞍鞍           鞍鞍?           ?                  圹?
郯郯     苘苘? 苘圮?  苘苘     苘  鞍?  苘     苘苘   苘圮? 苘苘?    佰槽
郯?  苒圹圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹苒圹圹圮 败圹圹圹苘圹圹圹苒圹圹圹圹圹圹圹? 佰佰?
佰圹 苒圹圻?圹圹圯? 圹圹咣哌圹圹哌哌圯捋哌哌圹圹哌圻圹圹 捃 圹圹?哌圹圹?圹郯
圹槽圹圹? 苒圹圻捋捋圹圹  圮圹圹鞍 ? 圹  ?鞍捋圹苒  圹圹圯捋咣圹圮  咣圹圹槽?
佰圹圹咿圹圹圹?  咿圹?  苘圹?鞍  圯 掭 捋?鞍 圹圮?  圹圯    咣圹圹圯哌圹圹?
圹圹北  咣圻? 圹圹圹坜苘圹圹?鞍              鞍?圹圹苘蒉圹圹圹  哌圹?北 圹圹
圹槽?          哌圻? 圹圹? 鞍     ?          鞍 咣圹?  咣哌          ?鄄圹
槽圹卑鞍                                                         鞍鞍?   北圹鄄
臂臂                    ?氨草TEAM YYePG AGREEMENTS薏卑 ?                 臂臂?
佰臂?                                                                   ? 郯郯
圹?                                                                       圹?
郯?  Attention:  Please  read  these  terms  carefully  before  using    佰佰
郯郯  our release.  Using our release indicates that you have read and    佰佰
圹郯  accepted these  agreements.  If you do not agree to accept these   鞍圹郯
鄄郯  terms, do not use  our  release  or  infomation from it. We may    ?鄄?
佰槽   change the terms of this Agreement at any time.                      郾?
佰圹                                                                        圹郯
佰臂 ?YOU MAY USE OUR RELEASE FOR EVALUATION PRUPOSES ONLY.WE WILL NOT    佰佰?
佰臂   BE HELD  RESPONSIBLE FOR OUR RELEASE. IF YOU LIKE THIS BOOKWARE,    臂佰
圹?  YOU'RE STRONGLY  ADVISED  TO  BUY  IT.  BOOKWARE PUBLISHER AND       圹?
鄄?  AUTHOR NEED QUALITY PRODUCTS.YOU MAY NOT USE OUR RELEASE TO MAKE     郾?
郯?  MONEY OR USE IT SUPPORT FOR  COMMERCIAL PURPOSE.                     鄄?
郾?                                                                       郯?
鄄?                                                                       鄄?
圹?                 鞍鞍鞍           鞍鞍?           ?                  圹?
鄄?                                                                       鄄?      
鄄?                                                                       鄄?
圹?                 鞍鞍鞍           鞍鞍?           ?                  圹?
郯郯     苘苘? 苘圮?  苘苘     苘  鞍?  苘     苘苘   苘圮? 苘苘?    佰槽
郯?  苒圹圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹苒圹圹圮 败圹圹圹苘圹圹圹苒圹圹圹圹圹圹圹? 佰佰?
佰圹 苒圹圻?圹圹圯? 圹圹咣哌圹圹哌哌圯捋哌哌圹圹哌圻圹圹 捃 圹圹?哌圹圹?圹郯
圹槽圹圹? 苒圹圻捋捋圹圹  圮圹圹鞍 ? 圹  ?鞍捋圹苒  圹圹圯捋咣圹圮  咣圹圹槽?
圹圹圹咿圹圹圹?  咿圹?  苘圹?鞍  圯 掭 捋?鞍 圹圮?  圹圯    咣圹圹圯哌圹圹?
圹圹北  咣圻? 圹圹圹坜苘圹圹?鞍              鞍?圹圹苘蒉圹圹圹  哌圹?北 圹圹
圹槽?          哌圻? 圹圹?                       咣圹?  咣哌          ?鄄圹
槽圹卑?                                                                  北圹鄄                        
臂臂                      ?氨草TEAM YYePG NEWS薏卑 ?                     臂臂?
佰臂?                                                                     佰佰?
圹?  In 2003, We could only begin to image what to read on computers.     郯?
郯?  Today, epages r creating opportunities for people everywhere,        郯?
郯?  for nearly 10 months, YYePG has been bring you cultures that expand  鄄?
鄄?  the possiblities of your life. And now, we're working on the next    鄄?
佰槽   wave of breakthroughs: connecting you to the world, extending your   鄄?
佰槽   capabilities, giving you new tools for creativity, putting your      郯?
郯?  dreams in your hands. At YYePG, we stand in awe of you and your      郯?
郯?  potential!                                                           鄄?
鄄?                                                                       鄄?                                      佰槽
佰槽                                                                       佰槽
佰槽膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊膊?
鄄?                                                                       膊?
佰槽                                                                        鄄?
佰槽   We're looking for 100/1000 Mbit EU/ASIAN affils                      圹?
郯?  Also some more crackers for all Operating Systems are usefull       佰佰
郯郯  Hence some keygenners for all Operating Systems are welcome         佰佰
鄄郯 癝uppliers who can supply on regular base are welcome too             鄄?
佰槽   You can contact at YYePG[at]MSN[dot]COM                              郾?
佰槽                                                                        郾?
佰槽                                                                        郾?
郯?                                                                      佰佰
郯?                                                                      佰佰
郯?                                                                      佰佰
圹?  苒圹圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹苒圹圹圮 败圹圹圹苘圹圹圹苒圹圹圹圹圹圹圹? 佰圹?
佰佰 苒圹圻?圹圹圯? 圹圹咣哌圹圹哌哌圯捋哌哌圹圹哌圻圹圹 捃 圹圹?哌圹圹?鄄郯
圹槽圹圹? 苒圹圻捋捋圹圹  圮圹圹鞍 ? 圹  ?鞍捋圹苒  圹圹圯捋咣圹圮  咣圹圹槽?
圹圹圹咿圹圹圹?  咿圹?  苘圹?鞍  圯 掭 捋?鞍 圹圮?  圹圯    咣圹圹圯哌圹圹?
圹圹北  咣圻? 圹圹圹坜苘圹圹?鞍              鞍?圹圹苘蒉圹圹圹  哌圹?北 圹圹
圹槽?          哌圻? 圹圹?                       咣圹?  咣哌          ?鄄圹
槽圹卑                                                                    北圹鄄
臂臂                     ?氨草Contact Information薏卑 ?                  臂臂?
佰臂?                                                                   ? 郯郯
圹?                  Email:  YYePG[at]MSN[dot]COM                         圹?
郯?                                                                      佰佰
郯郯          Any request for technical support or missing files will     佰佰
圹郯          be ignored so don't waste your/our time!                   鞍圹郯
鄄郯                                                                     ?鄄?
鄄圹?                                                                   圹郯?
圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹
圹圹圹郯鞍鞍圹郯鞍鞍圹郯鞍鞍圹郯鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍佰圹圹圹
圹郯鞍鞍佰圹郯鞍佰圹郯鞍佰圹郯鞍斑哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌甙鞍佰圹
圹鞍鞍鞍圹鞍鞍鞍圹鞍鞍鞍圹鞍鞍鞍?NFO Updated[01.2006] By GillBates      鞍鞍佰?
圹圹鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍败苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘苘馨鞍圹圹
圹圹圹鞍佰郯鞍佰圹鞍鞍佰郯鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍鞍佰圹圹


已检测无毒:
卡巴斯基反病毒Personal Pro 5.0.388
病毒库版本:2006--8-8 12:46:13
DonkeyServer No1
只能做源到8月底,开学后不行了

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有38网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。